Ткаченко А. О.

https://orcid.org/0000-0002-5308-7934

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=S0Yw8U4AAAAJ&scilu=&scisig=AMD79ooAAAAAXTykk1OoChYRYwZfT0zGPVRLtIX2GeRY&gmla=AJsN-F76nksUxEGlAIVDJKfowhXu8kM_vxHNEPc1KmwsVEAJ4X-qYnYTnUKRQhqVvr24S8efGCKQloCWq_w9cNNZp-2Tf9SdrY99Rp5rf8ymguKnj_3FUleoXOvFZ1nVsIhez8a7hrY2XICrW1spgTP7CBnEpx_ddQ&sciund=1543963016316330839

 1. Переклад як турнір (Із горнила майстер-класу) // Літературознавчі студії. – Вип. 46.– Ч. 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – С. 278–288.
 2. Вступна стаття до публікації циклу прозової лірики Марії Ткаченко «Сни-сини» // Українська літературна газета. – 2015. – №2. – С. 6. (0,1 ум.-друк. арк.).
 3. Василь Симоненко – текст /Анатолій Ткаченко, Дана Ткаченко // Слово і Час. – 2015. – №1. – С. 52–63. Переклад як турнір (Із горнила майстер-класу) // Літературознавчі студії. – Вип. 46.– Ч. 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – С. 278–288.
 4. Переклад як турнір (Із горнила майстер-класу) // Літературознавчі студії. – Вип. 46.– Ч. 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – С. 278–288.
 5. Озеро Василашко // Українська літературна газета. – 2015. – №5 (13берез.). – С.5.
 6. Слово, яке було в зачині, або ж Постколоніальні глюки калькованої свідомості // Літературознавчі студії. – Вип. 43.– Ч. 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – С. 276–284. (0,6 ум.-друк. арк.).
 7. До критеріїв оцінки романів масової культури // Науковий вісник Миколаївського нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського : Зб. наук. праць : Філол. науки (літературознавство). – №2 (16), жовтень 2015. – Миколаїв, МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – С.274–284.
 8. теорія і практика редагування : Програма та методичні рекомендації для студентів 4 курсу ОКР «бакалавр» (спеціальність «Літературна творчість, українська мова і література»). – К.: КНУ, 2015. – 15 с. (1,0 ум.-др. арк.)
 9. Лінгвопоетика : Програма та методичні рекомендації для студентів першого року навчання ОКР «магістр» (спеціальність «Літературна творчість, українська мова і література»). – К.: КНУ, 2015. – 14 с. (1,0 ум.-др. арк.)
 10. Теорія літератури : Навчальний посібник для студентів ОКР «Магістр» спеціальності «Мова і література (англійська). / А.О. Ткаченко, Ю.М. Бумбур. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. – 408 с. (25, 5 друк. арк.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bohdan-digital.com/catalog/vycsha-shkola/869/
 11. Василь Симоненко – текст /Анатолій Ткаченко, Дана Ткаченко // Слово і Час. – 2015. – №1. – С. 52–63.
 12. Наукові примітки. Бібліографія // Там само. – С. 765–834.
 13. У тиглі перекладу // Укр. літ. газета. – 2015. – №22 (6 листоп.). – С.14–15. (0,6 ум.-друк. арк.).
 14. Сократ із Тернополя // Вертепи долі : Спогади про Романа Гром’яка / Упоряд. З. Лановик, М. Лановик. – Тернопіль : Ред.-видавн. відділ Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2106. – С. 312–319.
 15. У горнилі перекладу (із досвіду майстер-класу) // Слово і Час. – 2016. – №4. – С.86–92.
 16. Був «цілим чоловіком», або ж Двопівкульний Франко // Слово і Час. – 2016. – №8. – С. 17–23.
 17. Кінодраматургія Івана Драча // Слово і Час. – 2016. – №12. – С. 90–96.
 18. Палімпсести Василя Симоненка, або Неканонізований Симон // Симоненко В. Вибр. твори / Упоряд. А. Ткаченко, Д. Ткаченко. – 4-е вид. – К.: Смолоскип, 2017. – С. 19–70.
 19. Наукові примітки. Бібліографія // Там само. – С. 765–834.
 20. Зозулині яйця – в солов’їні гнізда // Українська літературна газета. – 2017. – №5 (10 берез.) – С. 6–7; №6 (24 берез.). – С. 6–7.
 21. Кінь прагматики й лань поетики (романи масової культури очима студентів-літераторів) // Слово і Час. – 2017. – №3. – С. 85–98.
 22. Презентація репрезентації, або ж Репрезентація презентації (філологічний есей) // Текст. Контекст. Інтертекст. – 2017. – №1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.text-intertext.in.ua/pdf/n012017/tkachenko_anatoliy_01_2017.
 23. Українська віршознавча терміносистема: дискусійні аспекти // Українська версифікація: питання історії та теорії : Зб. пр. Всеукр. наук. конфер., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Н. В.Костенко / Упор.: Б. І. Бунчук, Р. В. Пазюк. – Чернівці : Чернів. нац. унт-т, 2017. – С. 33–46.
 24. Романи масової культури очима студентів-літераторів // Філологічні семінари. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – К.:КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. – С.313–329 (1,28 арк).
 25. Був «цілим чоловіком», або Двопівкульний Франко // Літературознавчі студії. – Вип. 2 (49). – Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – ВПЦ «Київський університет», 2017. – С.317–339.
 26. Якщо вже подалися у поети // Українська літературна критика ХХ століття : Антологія у двох томах / Наук. ред. В.Дончик. – Т. 2. – Кн. 2. – К.: Наук. думка, 2017. – С. 119–125.
 27. Практикум із наукового та літературного редагування // К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018. – 68 с.
 28. Про художньо-естетичну еволюцію Івана Франка // Літературознавчі студії. Вип.1 (48). Ч. 2. К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. С. 191–203. (Одержано з видавництва 06.02.2019).
 29. “Красиве і корисне”: від шумерів – дотепер // Наукові записки Бердянського держ. пед. ун-ту. Серія: Філол. науки. Вип. XVІІ. Бердянськ, 2018. С. 55–63.: Index Copernicus International; CrossRef (індекс DOI); Google Scholar; Vernadsky National Library of Ukraine.
 30. «Сахарні голови» і восьма заповідь: довкола маловідомого оповідання Івана Нечуя-Левицького // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія : Зб. наук. праць. Вип. 37. Т.1. Одеса, 2018. – С.71–75. Index Copernicus International.
 31. Іроніана від Мар’яна // Кондратюк М. Куди ше? – Житомир : Видавець О.О.Євенок, 2018. С. 3–4.
 32. «The Lass That Made The Bed Tae Me» Роберта Бьорнса у фольклоризованому переспіві Миколи Лукаша // Дванадцяті фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (програма, тези доповідей). К., 2019. С.117–119.
 33. Чуже під лісом – і роса на сонці // Освіта України. 1919. №9. С.14.
 34. Чому соваємось без руху? Мова – гарант поступу // Слово Просвіти. 2019. №12 (1012). 21–27 берез. С.4