Надежда Стоянова

https://orcid.org/0000-0001-5599-8398

Монографии

Стоянова, Надежда. Възходът на слънчогледите. Българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век: опити с времето. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2015, 284 с.  

 

2015

Стоянова, Надежда. Мода и модерност. Полемични гласове по страниците на „Вестник на жената”. В: сп. „Библиотека”, 2015, кн. 1, с. 34-43. По вина на редакцията текстът е публикуван само с подзаглавието си: „Полимични гласове по страниците на „Вестник на жената“.

Стоянова, Надежда. Град, градежи и конструктори. Опит върху „Къща” на Чавдар Мутафов. Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения, София, 9-10 май 2014,  София, 2015, т. 2, с. 436-443.  

Стоянова, Надежда.Смешното в делника. Наблюдения върху хумористични разкази от 30-те години на ХХ век – “Littera et Lingua”, пролет-лято 2015; http://slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/2015/12/1-2/nstoyanova .

Стоянова, Надежда. Възможности пред българската култура: Кирил Кръстев. (рецензия за книгата Кирил Кръстев „Манифести, статии, есета“, София ,2014). В: „Литературен вестник“, 25. 02. – 3.03. 2015, № 7, с. 6-7.

Стоянова, Надежда. Българският диаболизъм, почти век по-късно. В: „Език и литература“, 2015, № 1-2, 296-297 (рецензия за чешката антология на българския диаболизъм „Полунощни истории“, Прага, 2014).  

2016

Стоянова, Надежда. Делник и изкуство. Възгледи за художествената творба в критически текстове от от 30-те години на ХХ век. Във: „Филологическият проект – кризи и перспективи. Сборник доклади от международна научна конференция (24-26 април 2015)”, Велико Търново: Фабер, 212-222.  

Стоянова, Надежда. Париж – между своето и чуждото, Към въпроса за преподаването на българска модернистична литература в съвременен контекст. Доклад представен на VI. mezinárodní konference „Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě“. Brno, 301-308.

Други публикации: Стоянова, Надежда. Париж отвъд своето и чуждото. Модернистични литературни интерпретации на големия град. „Български език и литература”, 2016, кн. 6.   с. 559-667.

Стоянова, Надежда. Миди от „другия бряг”. В: „Литературен вестник”, год. 25, № 11, 16-22.03.2016 г., с. 4-5.  (рецензия за стихосбирката на Поли Муканова, „Мидите имат две страни”, София, 2016).

Стоянова, Надежда. Театърът, улицата, гробищният парк. Парижки сюжети в българската проза от 30-те години на ХХ век. “Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки”, Бердянск, Украйна, 2016, 238-245.

Стоянова, Надежда. „Безмълвният Париж”: гласове и присъствия. В: „Литературен вестник”, год. 25, № 28, 13-19.07.2016, с. 7.

Стоянова, Надежда. Парижки фрагменти (Константин Константинов. Писма, спомени, разкази за „столицата на света”). В: „Littera et Lingua”, Есен, бр. 3-4, 2016. http://slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/node%3Afield-year-publ%5D/13/3-4/nstoyanova

2017

Стоянова, Надежда. Стратегии на преименуването и мистифицирането в българската литература. (в съавторство с Калина Захова). Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения, София, 21-23 април 2016, редактор/и:Добромир Григоров, Радостина Петрова, Владимир Колев, Тиха Георгиева, Мартин Стефанов, Павлина Мартинова, издателство:Фабер, 2017, стр.678-688.

Стоянова, Надежда. Българско и образцово. Рецензия върху книгата „Рапсодии на българския гуслар” от Антон Ашкерц. София: Факел, 2016. В: електронно научно списание „Дзяло”, бр. 10, 2017.

Стоянова, Надежда. Поглед отгоре. Жанрът на „аерописа” в българската литература. В: „Надмощие и приспособяване. Сборник доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии 24-25 април 2017, 2017, стр.332-338

2018

Стоянова, Надежда. Насмешливо литературознание: „кубистичните тигри” на Гео Милев. В: „Литературна история”, бр. 1, 2018, с. 51-64

Стоянова, Надежда. Войната: стратегии на отреагиране. В: „П.П.Славейков, д-р К. Кръсев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит”. София: Парадигма, 2018, 111-118.

Савова, Венета, Надежда Стоянова. Модернистични интерпретации на средновековния наратив. В: „Литературен вестник“, бр. 4, 07-13.02.2018, с. 11, 14.

Стоянова, Надежда. Кукли и социални маски. В: „Литературата: удоволствия и предизвикателства, Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Милена Кирова“. УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, 509-518.

Стоянова, Надежда. Денди. Български литературни ракурси. В: „Свят и смисъл. Сборник в чест на проф. Валери Стефанов“, УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 252-262.

Стоянова, Надежда. Изобретателят и „чарът на луната“. В: „Литературата”, 2017, кн. 19, 205-217.

Stoyanova, Nadezhda. Machines of Childhood (Notes on Bulgarian children’s and young adult science fiction novels of the 1920s and 1930s). In: “Slavic Worlds of Imagination”, Krakow, 2018, 227-240.

Stoyanova, Nadezhda. Childhood and Technology (Short Notes on the Genre and Character Picture of Bulgarian Children’s and Young Adult Literature of the 1920s and 1930s). В: „Български език и литература“, кн. 4, 2018, 407-417.

Стоянова, Надежда. Танц и стил. Чавдар Мутафов за Валерия Кратина и Тамара Карсавина. В: „Литературен вестник“, бр. 32, 2018.

Стоянова, Надежда. Капка, листо и камък. Думи за стихосбирката на Лъчезар Станчев „Капка“ (рецензия). В: „Литературен вестник“, бр. 38, 2018.

Стоянова, Надежда. Поглед върху кабаретната култура у нас през 20-те и 30-те, В: „Страница“, брой: 4, 2018, стр.155-163.

2019

Стоянова, Надежда. Гео Милев и философският камък. В: „Литературен вестник, брой:14, 2019.

Stoyanova, Nadezhda. The Orphan and the Other. Kalina Malina’s Children’s and Young Adult Novels. In: Slavic Worlds of Imagination. 2. Borders of Tolerance. Krakow, 2019, 73-84.

Стоянова, Надежда. „Непредсказуемото“. Истории с тигри, с хора и с люти чушки от Зорница Христова. Във: „Фантазия и хумор в съвременната детска литература: защо е важно да се предложат на децата множество светове. Сборник с доклади.“ Сливен, 2019, стр.139-152.

Стоянова, Надежда. Събитие и песен (Паметта за настоящето в българските песнопойки от 1920-те и 1930-те). В: „От слово към действие: разкази и репрезентации“. Сборник от научна конференция. (Приет за публикация)

Stoyanova, Nadezhda. Fashion and Modernism. Bulgarian Cultural and Literary Contexts (Ancient Egypt as a Trend in the 1920s. Brief Notes). 5th "Andalusian Slavic Studies Workdays". Postconference Volume. (Sent)