Р. Пассія

Books (author, co-author, editor)

PASSIA, Radoslav - MAGOVÁ, Gabriela. Deväť životov : rozhovory o preklade a literárnom živote = Nine Lives. Talks abou Translation and Literary Life. Odborná recenzentka Mária Kusá. Bratislava : Kalligram, 2015. 280 s. ISBN 978-80-8101-918-0.

CSIBA, Karol - JAREŠ, Michal - PASSIA, Radoslav - RÁCOVÁ, Veronika - SCHMARCOVÁ, Ľubica - TARANENKOVÁ, Ivana. Hľadanie súčasnosti : slovenská literatúra začiatku 21. storočia [In Search of the Present Time. Slovak Literature at the Beginning of the 21th Century]. Radoslav Passia - Ivana Taranenková (eds.), Vladimír Barborík, Jaroslav Šrank - vedeckí recenzenti. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. 220 s. ISBN 978-80-8119-085-8.

PASSIA, Radoslav. Na hranici : slovenská literatúra a východokarpatský hraničný areál [On the Border: Slovak Literature and the Eastern Carpathian Border Area]. Vedeckí recenzenti Vladimír Barborík, Rudolf Chmel. Levoča : Modrý Peter, 2014. 160 s. ISBN 978-80-89545-30-8.

 

Chapters in books

PASSIA, Radoslav. Limity a benefity menšinovosti : (nielen na príklade Ladislava Grosmana). In BARBORÍK, Vladimír - PASSIA, Radoslav. Spisovateľ ako sociálna rola. - Bratislava : Veda, 2018, s. 189-205. ISBN 978-80-224-1682-5.

PASSIA, Radoslav. Milo Urban: Výkriky bez ozveny. In ŠÁMAL, Petr et al. Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti. - Praha : Academia : Památník národního písemnictví : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2018, s. 238-240. ISBN 978-80-200-2909-6.

PASSIA, Radoslav. Ladislav Grosman a jeho vojna [Ladislav Grosman and His War]. In Obraz válek a konfliktů : V. kongres světové literárněvědné bohemistiky – Válka a konflikt v české literatuře. - Praha : Akropolis, 2016, s. 352-359. ISBN 978-80-7470-114-6. Typ: AECA

PASSIA, Radoslav. Potešenie z karpatských hôr : premeny motívu vo vybraných českých cestopisoch z 19. storočia [Pleasure from the Carpathian Mountains : Modifications of the Motive in the Selected Czech Travelogues from the 19th Century]. In Małe przyjemności : katalog słowiański. - Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2016, s. 251-260. ISBN 978-83-65432-34-6. Typ: AECA

PASSIA, Radoslav. Medzi Haličou a Dunajom. Východokarpatský hraničný areál ako synergický stredoeurópsky región [Between Galicia and the Danube. Eastern Carpathian Border Area as a Synergistic Region of Central Europe]. In Tradycja i wyzwania : metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, s. 321-328. ISBN 978-83-233-3858-1.

 

Articles

 PASSIA, Radoslav. Prózy Jána Roznera a Bratislava : (spisovateľ – autobiografia – mesto) [Works of Prose by Ján Rozner and Bratislava: (The Writer – the Autobiography – the Town)]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 2, s. 104-117. (2017 - WOS, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973.

PASSIA, Radoslav. "Deštrukcia pojatia socialistického realizmu" : ku kauze "magický realizmus" v Romboide 1987 = "Destruction of the Concept of Socialist Realism" (on the "Magic Realism" case in Romboid 1987). In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2016, roč. 63, č. 1, s. 22-28. (2016 - WOS, CEJSH, ERIH). ISSN 0037-6973.

PASSIA, Radoslav. Východokarpatský magický realizmus? Rekonštrukcia cesty "magického realizmu" do slovenskej literatúry východu [Carpathian Magic Realism? Reconstruction of the Journey of "Magic Realism" into Slovak Literature from the East]. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2016, vol. 8, no. 2, p. 29-39. (2016 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL). ISSN 1337-9690.