Набитович І.

Monographies

Дерево життя літературного роду: Іван Федорович, Володислав Федорович, Дарія Віконська. Київ: Дух і Літера, 2018. 560 с. (Серія «Постаті культури»).

Editor

У пошуках Істини. Збірник на пошану професора Володимира Антофійчука. / Ред. І. Набитович. Чернівці, 2015. 482 c.

Мандруючи світами і віками. Збірник на пошану Юрія Пелешенка / Ред. І. Набитович. Київ, 2016. 332 c.

 

Articles

 

 1. Дублянська володарка сріберних ключів поезії // Любов Проць. Знамена вітру. Вірші. – Харків: Майдан, 2015. С. 3-14.
 2. Postmodernizm w krajobrazie literatury ukraińskiej lat 1990 – począku 2000 // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. Черкаси, 2015. № 5 (338). 16-22.
 3. Мітологічно-ритуальна структура й тваринний епос як архітектонічний ключ до історичної повісті І. Франка “Захар Беркут”: передчуття модерністського sacrum // У пошуках Істини. Збірник на пошану професора Володимира Антофійчука. / Ред. І. Набитович. Чернівці, 2015.  С. 326-339.
 4. Українська проза ХХ віку про Голодомор як локус свідчень про геноцид проти українців // Геноцид України у ХХ столітті. Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром / Ред. Мирослав Фіцуляк. Львів: Добрий друк, 2015. с. 409-426.
 5. Рецепція творчости Тараса Шевченка Максімом Багдановічем // Шевченків світ. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. № 8.  С. 91-98.
 6. Плітки, поголоски, пересуди та перекази XVIII cт. як елемент історії повсякденности: образи українських гетьманів у романі Саломеї Пільштин-Русєцької "Авантуры майго жыцця" // Studia Białorutenistyczne / Red. R. Radzik, M. Sajewicz. Lublin, 2015. nr S. 135-147.
 7. Творчість Тараса Шевченка в літературознавчій спадщині Юрія Бойка (Блохина) // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випуск 18. Київ, 2015. С. 428-438.
 8. Ірландська література в літературознавчій спадщині Дарії Віконської // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: Науковий збірник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Том 2. – Київ: Логос, 2015. С. 148-157.
 9. Дарія Віконська – лицар українського Il Rinascimento // Віконська Дарія. За силу й перемогу. – Частина 1: За державну бронзу. Львів: Піраміда, 2016. С. 7-31.
 10. Інтердисциплінарні стратеґії компаративістики Дарії Віконської (на прикладі творчости Джеймса Джойса й Олександра Архипенка) // Султанівські читання / Sultanivski Chytannia : [Book of Articles] / Editorial board: І. Kozlyk (Head of the editorial board) and others. Ivano-Frankivsk: Symphoniya forte, 2016. Issue V. C. 61-72.
 11. Архітектоніка та поетика “Розмови Великоросії та Малоросії” Семена Дівовича: обґрунтування автономії Гетьманщини-України та її суверенних прав // Слово. Символ. Ритуал. Збірник на пошану архиєпископа Ігоря Ісіченка з нагоди його 60-річчя / Праці з історії української літератури. Харків: Акта, 2016. С.132-152.
 12. Бруно Шульц versus Альберт Айнштайн: концепт безсмертя у “Санаторії під клепсидрою” як проєкція теорії відносности // Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови. Випуск 24. Частина 1. Львів, 2016. С. 207-215.
 13. “Закривавлений меч славних воїв пізнав ти, москалю...”: битва під Оршею (1514) в українсько-білоруській та польсько-литовській поетичній традиції // Мандруючи світами і віками. Збірник на пошану Юрія Пелешенка / Ред. І. Набитович. Київ, 2016. С. 114-129.
 14. Художнє конструювання національної ідентичності в історичній прозі української еміґрації // Dialog der Sprachen Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht / Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier, Bd. VI, München: Ludwig-Maximilians-Universität, 2016 S. 613-623.
 15. Парадиґма европеїзму української літератури Дарії Віконської // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2016. № 2 (34). С. 294-303.
 16. Sacrum (сакральне) / profanum (профанне) versus святе (священне) / світське: концептуальна парадиґма семантики в літературознавчих та культурологічних дослідженнях // Науковий вісник Чернівецького університету: Романо-слов’янський дискурс. Випуск Чернівці: Родовід, 2016. С. 22-27.
 17. Імпресії проминань уявних ляндшафтів (Поетичні світи Світлани Кирилюк) // Світланa Кирилюк. Сад земних насолод. Чернівці, 2016. С. 3-17.
 18. Етнопсихологія українців у літературно-критичній рецепції Дарії Віконської // Dialog der Sprachen Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht / Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier, Bd. VIІ, München: Ludwig-Maximilians-Universität, 2016. 472-481.
 19. Літературна рецепція філософії історії в романі Миколи Лазорського “Степова  квітка” // Філологічний дискурс: Збірник наукових праць Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. № 4. 107-116.
 20. Мікроісторії як фрактальне ядро історіософських ідей у романі Миколи Лазорського “Степова квітка” / Ігор Набитович // Філологічні діалоги. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017. Вип.4.  С. 129-139.
 21. Іван Франко – біограф польсько-українського письменника Івана / Яна Федоровича // Київські полоністичні студії: Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Том ХХІХ: Іван Франко і польська культура. Київ, 2017. С. 330-346.
 22. «Азбучна» та правописна війни в Галичині у ХІХ ст.: історико-політичні аспекти» // Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету. Серія: Філологія. Випуск 38. Дрогобич, 2016. С. 12-27.
 23. Дарія Віконська – письменниця з княжого роду // Дивослово. 2017. № 6. С. 59-69.
 24. Відображення ідей ars militaria та етнопсихологічних патернів росіян у "Роздумах про війну з московитами" Юрія Немирича // Ліствиця Якова: збірник статей на пошану професора Леоніда Ушкалова з нагоди його шістдесятиліття / Упорядник Н. Левченко, наук. редактор Р. Мельників. Харків: Майдан, 2016. С. 255-272.
 25. Літературознавчі концепції Дарії Віконської // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник: Серія історична та філологічна, Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016, Випуск ХІІІ. C. 141-150.
 26. Контексти поетичної творчості Івана Федоровича, польсько-українського поета з Поділля // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник: Серія історична та філологічна, Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017, Випуск ХІV. C.223-233.
 27. Набитович Ігор. У пошуках державної бронзи: націософська парадиґма збірки есеїв «За силу й перемогу» Дарії Віконської // Літературний процес: Методологія. Імена. Тенденції. – Київ: Киїівський університет імені Бориса Грінченка. 2017. № 10. C. 77-84.
 28. Umjetnički svijet Marije Matios // Bukovina. Zagreb 2017, Knjižnica Ucrainiana Croatica, Knjiga 15, 253-264.
 29. Eseistyka Dariji Wikonskiej w kontekście artystycznych i politycznych idei dwudziestolecia międzywojennego // Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Śriodkowej wobec problemów literackich, społecynych i politycznych lat 1914 – 1945, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 2017, s. 157-172.
 30. Неоромантичний Weltsczmerz як вираження Zeitgeist у поезії Михайла Драй-Хмари // Tożsamość ukraińska wobiec przemian XVII – XXI wieku, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie,, 2017 / Red. K. Jakubowska-Krawczyk, A. Nowacki, S. 123-135.
 31. Набитович Ігор. Родовід Дарії Віконської // Studia polsko-ukraińskie / Red. V. Sobol,  Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2018, nr 5, s. 141-160. ISBN  2353-5644
 32. Набитович Ігор. “Від болю серце скорчилось…”: Михайло Драй-Хмара у творчому дискурсі Григорія Костюка // Наукові праці Камянець-Подільського державного університету: Філологічні науки. Випуск 46, Кам’янець-Подільський 2018, с. 34-41.  ISBN 2309-9771,  ISV 2014: 45.757   
 33. Письменниця і homo viator XVIII «віку авантюристів» // Саломея Русєцька де Пільштин. Відлуння світу. Історія подорожей та пригод мого життя / Переклад з польск. та білоруськ. І. Набитович. – Львів: Піраміда, 2018. С.5-33.
 34. Музичний дискурс творчости Дарії Віконської // Літературний процес: Методологія. Імена. Тенденції. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка. 2018. № 12. C. 54-60.
 35. Ведута Парижа та французький імпресіонізм у літературному доробку Дарії Віконської // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник: Серія філологічна, Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018, Випуск ХVI. C. 193-201.
 36. Психологія творчости: мистецький досвід Дарії Віконської // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. Випуск 47. Кам’янець-Подільський 2018, C. 34-41.
 37. Народження українського джойсознавства: контексти досліджень "Уліссеса" Дарією Віконською // Закарпатські філологічні студії. 2018. Том. 2. Випуск 4. С. 97-102.
 38. Ведута Венеції, Риму та Неаполя у прозі Дарії Віконської. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Збірник наукових праць. Випуск 23. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. С. 228-233. 
 39. Сакралізація профанного у романі Олеся Гончара «Прапороносці» // Рідний край. 2018. № 1 (38). C. 113-117.
 40. Біблійні теми в історичній прозі української еміґрації // Київські полоністичні студії: Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Ред. Р. Радишевський. Том ХХХV. Київ, 2019. С. 241-243. Українські проєкції мотивів єгипетської та вавилонської неволі у драмах Лесі Українки.  Roczniki Humanistyczne KUL. Seria Słowianoznawstwo. Tom 66, z. 7. Lublin, 2018. S. 33–53.
 41. Рукопис „щасливого білоруського шляхтича” XVII XVIII ст. із колекції Івана Франка // Studia Białorutenistyczne / Red. M. Sajewicz, S. Kowalow. Lublin, 2018. nr 12, s. 69-82.
 42. Євген Маланюк і Дарія Віконська. Мистецька трансформація історії княжого роду Федоровичів у поемі “Побачення”. Cлово і час 2019, № 6, С. 46-55. DOI: 10.33608/0236-1477.2019.
 43. Senator. Haeres bonorum. Scriptor. Philosophus. Vir magni ingenii et cordis humanissimus. Іван Федорович – політичний діяч і співець Поділля // Між Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник Центральної України. 2018, Випуск ІХ, с. 5-24.
 44. Haeres bonorum. Senator. Scriptor. Philosophus. Vir magni ingenii et cordis humanissimus. Володислав Федорович – політичний діяч Поділля, письменник і меценат // Між Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник Центральної України. 2018, Випуск Х, с. 5-25.
 45. Artifex. Vir magni ingenii et cordis humanissimus. Дарія Віконська – письменниця й мистецтвознавець // Між Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник Центральної України. 2019, Випуск ХІ, с. 5-24.
 46. Франкова творчість як джерело історії повсякденності та історії ментальностей (На прикладі повісті «Для домашнього огнища») // Нагуєвицькі читання: Збірник наукових праць. Випуск 5. Дрогобич 201 С. 71-80. ISBN 978-617-7624-92-8
 47. Володислав Федорович та Артур Ґротґер. Забуті сторінки однієї приязні. // “Studia polsko-ukraińskie” / Red. V. Sobol, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, nr 6, s. 115-134.
 48. Біблійні теми в історичній прозі української еміґрації // Київські полоністичні студії: Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Ред. Р. Радишевський. Том ХХХ Київ, 2019. С. 241-243.
 49. Нова українська література та ретроспективний винахід національного одягу як конструкти національної свідомості українців Галичини другої половини ХІХ століття [in:] Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler 
  Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2018.
  Herausgegeben von O. Novikova und U. Schweier. Verlag readbox unipress Open Access LMU, München, 2019, S. 470-480.
 50. Mythological-Ritual Structure and Animal Epos as an Architectonical Key to Franko’s Historical Novel “Zakhar BerkutPremonition of the Modernistic Sacred [in:] Philological Sciences: Modern Scholarly Discussions: Collective monograph. Lviv-Toruń, 2019. pp. 79-99. ISBN 978-966-397-120-9 DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-120-9/79-99 (SENSE)
 51. Modern Belarusian and Ukrainian Literatures: ‘Small’, ‘Incomplete’ or Fractal Structures of the ‘Big’ European Literatures [in:]Development Trends of Modern Linguistics in the Epoch of Globalization: Collective monograph / L. Bieliekhova, I. Dmytriv, M. Fedurko, Κ. Ivanochko, etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres,  pp. 183-196. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-136-0/183-196 (SENSE)