Маценка С. П.

https://orcid.org/0000-0003-1373-2887

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ODRgJU8AAAAJhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=cNeXBIgAAAAJ&hl=de

 1. Ценностный аспект музыки в немецкоязычном романе / Светлана Павловна Маценка // Revitalizace hodnot: uměni a literatura II ; [Týmová monografie] ; [Ed. Josef Dohnal]. – Brno : Masarykovy univerzity, 2015. – S. 649–658.
 2. Полісемантика і структура діалогу літератури з музикою в німецькомовному романі ХХ століття / Світлана Павлівна Маценка ; [Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук]. – Київ, 2015. – 40 с.
 3. Образ тіла у стані музики в романах «Доктор Фаустус» Томаса Манна і «Смерть Вергілія» Германа Броха // Сучасні літературознавчі студії. Літературознавчий дискурс: транскультурні виміри. Збірник наукових праць ; [гол. ред. Висоцька Н. О.]. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2015. – Вип. 12. – С. 365–377.
 4. Інтермедіальні зв’язки в романі, який тяжіє до музики, у жанрово-типологічній перспективі // Кременецькі компаративні студії: Науковий часопис. – Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2015. – Вип. 5. – Т. 1. – С. 133–143.
 5. Літературний образ Бетховена в рецепції Ріхарда Вагнера // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Вип. 128. – С. 236–242.
 6. Засади медієвістичного літературознавства у Львові в контексті сучасної германістичної медієвістики // Питання літературознавства : науковий збірник ; [гол ред. О. В. Червінська]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 91. – С. 151–163.
 7. До проблеми генеалогії героя: походження Зіґфріда із «Пісні про Нібелунґів» // Пережиття: науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової ; [наук. ред. С. Маценка ; відпов. ред. О. Левицька]. – Львів : Львівська академія друкарства, 2016. – С. 45–56.
 8. «Вигадливі і правдиві видіння Філандера фон Зіттевальта» Йоганна Міхаеля Мошероша як зразок сатири ХVII століття // Пережиття: науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової ; [наук. ред. С. Маценка ; відпов. ред. О. Левицька]. – Львів : Львівська академія друкарства, 2016. – С. 113–122.
 9. Методичні проблеми міжмистецького порівняння // Султанівські читання. – 2016. – Вип. 5. С. 7–19. – URL: http://www.sultanivskichytannia.if.ua/Arkhiv/Vypusk5/Matsenka5ref.html DOI: 10.15330/sch.2016.5.7-19 
 10. Методологічні проблеми міжмистецького порівняння // Султанівські читання ; [збірник статей] ; [редколег. І. В. Козлик]. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. – Вип. V.– С. 7–19.
 11. Констеляція «Бетховен–Леверкюн» у романі «Доктор Фаустус» Томаса Манна // Слово і Час. Науково-теоретичний журнал. – Київ : вид. «Фенікс», 2016. – № 4 (664). – С. 53–64.
 12. Ліризація роману як ознака його музикалізації (на прикладі «Смерті Верґілія» Германа Броха) // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Збірник наукових праць. – Львів : Льв. нац. ун. ім. І. Франка, 2016. –Вип. 24. – Част. 1. – С. 189–199.
 13. Література як культурна екологія // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2016. – Т. 271. – Вип. 259 Літературознавство. – С. 24–29.
 14. Экспрессионизм. Проза // История литературы Германии ХХ века. Том первый 1880–1945. Книга первая. Литература Германии между 1880 и 1918 годами ; [отв. ред.-сост. В.Д.Седельник, Т. В. Кудрявцева]. – Москва : ИМЛИ РАН, 2016. – 864 с. – С. 708–725.
 15. Барокова сатира «Вигадливі і правдиві видіння Філандера фон Зіттевальда» Й. М. Мошероша у сучасному прочитанні // Від бароко до постмодернізму : [зб. наук. пр.] ; [редкол. Т. М. Потніцева та ін.]. – Дніпропетровськ : Ліра, 2016. – Вип. ХХ. – С. 37–44.
 16. «Посередині далечі»: образ дому в романі «Прокляття дому» Дженні Ерпенбек // Сучасні літературознавчі студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі. Збірник наукових праць ; [гол. ред. Н. О. Висоцька]. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 373–389. 
 17. Сцена письма Томаса Манна (роман «Доктор Фаустус»): від медіальності твору до інтермедіальності його інтерпретацій // Онтологія літератури в сучасних комунікативних умовах ; [монографія] ; [гол ред. О. В. Пронкевич]. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 192–216.
 18. Терминологический аспект взаимосвязи литературы с музыкой // Миргород. Международный филологический журнал, посвящённый эпистемологии и интердисциплинарности истории современного литературоведения ; [под ред. Анастасии де ля Фортель]. – Siedlce : Instytut Neofilologii i Badaǹ Interdyscyplinarnych Universytety Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016. – N 2(8). – С. 157–169. (Scopus)
 19. Метамистецтво. Словник досвіду термінотворення на межі літератури й музики. – Львів : Апріорі, 2017. – 118 с.
 20. «Музика й око», або Візуалізація музики за Томасом Манном (музична графіка, зорова акустика, образотворчість на основі нотного тексту, візуальна партитура) // Музична фактура літературного тексту : інтермедіальні студії [за редакцією Світлани Маценки]. – Львів : Апріорі, 2017. – С. 139–150.
 21. Музикалізація літературного тексту як агресивний акт // Музична фактура літературного тексту : інтермедіальні студії [за редакцією Світлани Маценки]. – Львів : Апріорі, 2017. – С. 227–240.
 22. Інтермедіальні зв’язки слова та музики в німецькому експресіонізмі // Науковий вісник Східноєвпропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Літературознавство» ; [Ред. Колощук Н. Г.]. – Луцьк, 2017. – № 11–12 (30-361). – С. 179–187.
 23. Живе мистецтво Генріха Белля // Всесвіт. Журнал іноземної літератури. – Київ : Всесвіт, 2018. – № 1–2. – С. 201–210.
 24. Співане слово у контексті розуміння музики Мартіна Лютера // Султанівські читання. Збірник статей ; [під ред. І. Козлика]. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2018. – С. 41–48.
 25. Музичний контекст «контрапунктового читання» Едварда Саїда // Питання літературознавства : науковий збірник ; [гол. ред. О. В. Червінська]. – Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2018. – Вип. 97. – С. 85–103.
 26. «Принцеса Брамбіла» Е. Т. А. Гофмана як мультимедіальний сукупний твір мистецтва // Сучасні літературознавчі студії. У парадигмі наукового пошуку В. І. Фесенко. Збірник наукових праць. – Київ : Талком, 2018. – Вип. 15. – С. 130–137.
 27. Естетичний режим сучасності : поняття краси в новітньому німецькому філософсько-літературному дискурсі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки. Збірник наукових статей ; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Мелітополь : Вид. будинок ММД, 2018. – Вип. ХVI. – С. 70–80.  
 28. Культурознавчі засади німецького літературознавства: методологічний аспект // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць. – Київ : Київський авіаційний університет, 2018. – Вип. 38. – С. 81–88.
 29. «Далеке дзеркало»: 1618–2018 – відгомін Тридцятилітньої війни в новітній німецькомовній літературі // Питання літературознавства : науковий збірник ; [гол. ред. О. В. Червінська]. – Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2018. – Вип. 98. – С. 120–141.
 30. Пародійна манера письма у «Докторі Фаустусі» Томаса Манна // Від бароко до постмодернізму. Збірник наукових праць ; [редкол. Т. М. Потніцева]. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 37–47.
 31. Джаз як універсальна інтерпретаційна модель в новітній німецькомовній літературі // Літературно-джазові імпровізації. Інтермедіальні студії ; [за ред. Світлани Маценки]. – Львів : Срібне слово, 2019. – С. 200–230.
 32. Das Übermenschliche im Menschlichen: Der anthropologische Aspekt des Gesanges in den Erzählungen von E. T. A. Hoffmann // Studia germanica gedanensia. – Gdansk, 2019. – N 40. – S. 120–129.