Пам'ятка для авторів

Журнал «Слово і Час» висвітлює питання історії, теорії й сучасної практики літературного руху, загальнокультурного життя. Виходячи із принципів об’єктивності та плюралізму, редакція не вважає за обов’язкове поділяти всі погляди й положення авторів, завдяки чому зберігає і природний ґрунт для конструктивної полеміки.

Неодмінними вимогами до матеріалів, що подаються на розгляд редколегії, є достеменність наведених фактів, покликань на всі використані джерела, точність у цитуванні.

Статті та інші матеріали редакція приймає українською мовою. Обсяг – до 1 аркуша (40 000 знаків з урахуванням межислівних пропусків). Покликання на джерела подавати не в підсторінкових виносках, а в списку літератури, складеному за абеткою: прізвище й ініціали автора – курсивом (без дублювання після скісної риски); місто – без скорочень («Київ», а не «К.»). У літературі обов’язково вказувати видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок у книжці; для багатотомних видань – кількість томів; для статей – DOI або URL домашньої сторінки (за наявності), початкову та кінцеву сторінки в джерелі. Видання, надруковані латиницею, розміщувати після публікацій кирилицею (теж за алфавітом). Покликання брати в прямі квадратні дужки, зазначаючи порядковий номер джерела і через кому (без скорочення «с.») – сторінку(и) [1, 165; 3, 8–10]. Згадуючи в статті кілька томів одного зібрання творів/праць, номер цитованого тому слід подавати в покликанні через двокрапку після номера джерела [5:7, 9–11]; а сам багатотомник включати до списку літератури однією позицією, зазначаючи рік публікації першого й останнього тому. Транслітерований список літератури (REFERENCES) має бути поданий після оригінального і оформлений за стандартом APA (з виступом першого рядка; зразки для бібліографічного опису цитованих джерел:  https://library.albany.edu/cfox); при відтворенні українського тексту керуватися Постановою Кабміну «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (http://ukrlit.org/transliteratsiia).

У цитатах пропуски позначати крапками в ламаних (кутових) дужках <…>, ремарки автора статті брати у квадратні дужки, ініціали виділяти курсивом: [курсив мій. – Л. М.]. Необхідно розрізняти дефіс «-», який не відділяється пропусками, і тире (Карпенко-Карий – письменник); між номерами сторінок у покликаннях і в списку літератури ставити тире без пропусків (с. 12–20), між цифрами на позначення років і століть – тире із пропусками. У журналі «Слово і Час» вживають не довге (—), а середнє (–) тире, стандартне для текстового редактора MS Word (одночасне натискання клавіш Ctrl+мінус). Роки і століття скорочують, окрім випадків, коли цифри подані з нарощенням: 1991 р., 1991 – 2000 рр., ХІХ ст., але 1960 – 1980-ті роки. Скорочення (т. д., ХХ ст., 1991 р., м. Київ, 280 с., С. 8–14), ініціали при прізвищах (Т. Г. Шевченко), назви одиниць при цифрах набирати через нерозривний пропуск (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Space/Пропуск). Примітки до тексту подавати в пронумерованих підсторінкових виносках. Після списку літератури курсивом указати дату надсилання до редакції та населений пункт, де працює, навчається або проживає автор.

Статті надсилати на електронну пошту slovoichas@ukr.net як текстовий файл без переносів у словах та інтервалів між абзацами: редактор Microsoft Word, назва документа – латиницею (прізвище та ініціал автора, заголовок статті, дата), розширення doc; напр., Miroshnychenko_L._Pereklad_Lesi_Ukrainky_1-12-18.doc. Шрифт Times New Roman, 14-й кегль; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,5 см (не використовувати замість нього табуляцію або пропуски). Поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 2 см. Нумерація сторінок обов’язкова.

До статті додати анотацію із ключовими словами, ім’я та прізвище автора, заголовок українською й англійською мовами, шифр УДК. Обсяг української анотації – 600-800 знаків із пропусками, англійської – 1800 знаків (ураховуючи й ключові слова; переклад англійською повинен бути якомога достовірнішим [не машинним]). В окремому файлі (Miroshnychenko_L._Abstract_1-12-18.doc) продублювати розширену англомовну анотацію українською мовою та вказати інформацію про автора: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), місце роботи або навчання (українською й англійською), контактний телефон, e-mail. Матеріали, у яких не дотримано цих вимог та норм чинного правопису, редакція повертає на доопрацювання.

Журнал «Слово і Час» не приймає опубліковані в інших виданнях матеріали та застерігає щодо передруку статей, уміщених у «СіЧі». Редакція залишає за собою право відбору та редагування надісланих матеріалів. Усі статті проходять подвійне анонімне рецензування, імена рецензентів не розголошуються (докладніше див. у розділі «Рецензування»: https://il-journal.com/index.php/journal/refereeing).

Публікація в журналі безплатна. Оплачується тільки вартість цифрового ідентифікатора (DOI), яка у 2019 р. становить 100 грн. для однієї наукової статті. Кошти переказувати на рахунок Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (реквізити редакція повідомляє після включення статті до верстки поточного випуску).

 

Послідовність елементів у наукових статтях

для рубрик «Питання теоретичні», «Порівняльне літературознавство», «Logos», «Текстологія і джерелознавство», «Питання шевченкознавства», «Собор муз», «Ad fontes!», «ХХ століття», «Час теперішній» та ін.

 1. Ім’я та прізвище автора (повністю) – у лівому верхньому кутку (прямим напівжирним шрифтом, без абзацного відступу).
 2. Другий рядок – цифровий ідентифікатор об’єкта (праворуч, світлим курсивом): DOI: 10.33608/0236-1477.
 3. Третій рядок – шифр УДК (праворуч, світлим курсивом).
 4. Наступний рядок – заголовок статті (зліва, прямим напівжирним шрифтом, великими літерами, без абзацного відступу).
 5. Через рядок – анотація і ключові слова українською мовою (абзацний відступ – 1,5 см).
 6. Через рядок – ім’я та прізвище автора (повністю), назва статті англійською мовою (світлим курсивом, малими літерами, з абзацного відступу). Наприкінці заголовка крапки не ставити.
 7. Наступний рядок – анотація і ключові слова англійською мовою.
 8. Через рядок – текст статті (міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання по ширині сторінки, абзацний відступ – 1,5 см, без інтервалів між абзацами).
 9. Через рядок – ЛІТЕРАТУРА.
 10. Через рядок – REFERENCES.
 11. Через рядок – дата надсилання статті до редакції та назва населеного пункту, у якому працює, навчається або проживає автор (світлим курсивом).

 

 Інформативно-аналітичні матеріали. Повідомлення

Для матеріалів до рубрик «Рецензії», «Літературна критика», «В Інституті літератури», «Літопис подій» анотації, DOI та шифр УДК не потрібні. Дату надсилання до редакції та населений пункт, де працює, навчається або проживає автор, зазначати необхідно.

Рецензії та літературно-критичні статті обов’язково повинні мати заголовок (напівжирним шрифтом, великими літерами, у лівому верхньому кутку, без абзацного відступу), під ним через рядок напівжирним шрифтом слід подати повний бібліографічний опис рецензованого видання,  при цитуванні якого номер сторінки зазначати в круглих дужках (с. 23). Бажано окремим файлом (у форматі jpg, jpeg, jpe) додати відскановану обкладинку книжки.

У дописах для рубрик «В Інституті літератури», «Літопис подій» імена доповідачів на конференціях та інших заходах подавати світлим курсивом. Матеріал повинен мати заголовок.

У рубриках «Рецензії», «Літопис подій» і «В Інституті літератури» ім’я та прізвище автора зазначати курсивом через один рядок після тексту статті (у правому кутку). Іще через рядок – дата надсилання й місто.

До розгорнутої анотації видання («Наші презентації») необхідно додати окремим файлом відскановану обкладинку у форматі jpg, jpeg або jpe, а також повний бібліографічний опис книжки.

Завантажити зразок оформлення статті у форматі DOC

Завантажити зразок оформлення статті у форматі PDF