Редакційна політика

Науково-теоретичний журнал «Слово і Час» приймає до розгляду лише оригінальні матеріали та наукові статті, що відповідають тематиці і проблематиці видання та вимогам МОН України щодо публікацій у фахових виданннях.

Редакція приймає до розгляду статті, які раніше (частково чи повністю) не публікувалися в інших українських чи зарубіжних виданнях або як частина іншої праці, а також не перебувають на рецензуванні в іншому часописі, збірнику матеріалів конференції, колективній монографії тощо.  Недотримання цієї вимоги тягне за собою можливе припинення співпраці з автором.

Редакція залишає за собою право відбору та редагування надісланих матеріалів з метою поліпшення сприйняття тексту.

Редакція не розглядає реферативні статті та статті, які не становлять загального інтересу й не містять перспективних висновків у контексті сучасного літературознавства.

Допускається співавторство не більше двох осіб!

Редакція дотримується принципів Комітету з етики наукових публікацій (COPE), а саме: відданість принципам наукової чесності, задоволення потреб читачів та авторів, захист свободи думок,  і будує свою роботу на засадах об’єктивності, відповідальності, відкритості, комунікаційності, редакційної незалежності, плюралізму думок, толерантності і недискримінації за будь-якою ознакою та керівництвом з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier, а також спирається на досвід авторитетних міжнародних видавництв.

Редакція дотримується принципу подвійного анонімного рецензування. Редакційна колегія може призначити додаткового експерта чи запропонувати рецензентові доробити відгук у тому разі, якщо:

  • висновки двох рецензентів протилежні між собою (чи суперечать один одному);
  • поданий висновок чи окремі його положення не відповідають темі чи проблемі дослідження;
  • висловлені оцінки й зауваження важкозрозумілі, неконкретні (занадто абстрактні, розпливчасті), безпідставні чи недостатньо обґрунтовані;
  • у відгуку відсутні чіткі конструктивні пропозиції з доопрацювання статті чи бракує переконливої мотивації її відхилення;
  • думки рецензента некоректні з етичного чи наукового погляду або ж не надаються до продуктивного врахування в подальшій роботі автора.

Якщо на вже опублікований матеріал надійшли відгуки (скарги) про виявлені ознаки плагіату чи іншої академічної недоброчесності, що підтвердить, зокрема, перевірка «програмою Антиплагіат», то редакція зобов’язується відкликати його й повідомити про це в найближчому номері.

Публікації здійснюються на безоплатній основі.

ПРОТИДІЯ ПЛАГІАТУ

Редакція журналу зобов’язується докладати максимум зусиль задля дотримання академічної доброчесності та уникнення появи на його сторінках плагіатних публікацій.

Публікації, в яких виявлені ознаки плагіату, відхиляються без додаткових пояснень.

Редакція залишає за собою право відкликати публікації з подальшим повідомленням, якщо були виявлені ознаки плагіату.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Редакція зобов’язується суворо дотримуватися анонімності рецензування.

Редакція гарантує нерозголошення третім особам інформації щодо відхиленої публікації, отриманої рецензії чи будь-яких інших конфіденційних даних (наприклад, імена, номери телефонів, електронна адреса тощо).

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Редакція гарантує, що відхилені матеріали в жодному разі не можуть бути використані в особистих дослідженнях головним редактором чи будь-ким з членів редколегії.

Редакція зобов’язується врегулювати конфлікт інтересів, якщо такий виникне через родинні, фінансові зв’язки, відносини працедавець – працівник або ж він буде зумовлений упередженим, суб’єктивним ставлення члена редколегії/рецензента до автора і навпаки.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

На всі матеріали часопису поширюються умови ліцензії -  Creative Commons Attribution License International CC-BY, що дозволяє читати,  завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті у виданні. Автор залишає за собою право без узгодження з редколегією журналу використовувати публікацію: 1) повністю або частково з освітньою метою; 2) для написання одноосібних дисертацій; 3) для підготовки тез, доповідей конференцій, а також презентацій. Покликання на журнал — обов’язкове. Також автор має право розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного web-сайту журналу) на: cвоїх персональних web-ресурсах (web-сайти, web-сторінки, соціальні мережі, блоги тощо); web-ресурсах установ, де працюють; некомерційних web-ресурсах відкритого доступу.

ВІДКРИТІСТЬ

"Слово і Час" – науково-теоретичний журнал відкритого доступу.

РЕЦЕНЗЕНТАМ

Головна мета рецензування – покращення якості поданого автором рукопису.

Рецензент, давши  згоду на рецензування надісланого матеріалу, погоджується надіслати свій висновок упродовж 30 днів.

Рецензент зобов’язується дотримуватися принципів академічної доброчесності, неупередженості й конфіденційності.

Рецензент зобов’язується інформувати редакцію про виявлені ознаки плагіату чи неналежного оформлення цитування.

Рецензент зобов’язується поінформувати редакцію про конфлікт інтересів (якщо такий виникне) та відмовитися від подальшої участі у рецензуванні пропонованого матеріалу або ж узгодити з редакцією його відтермінування до усунення конфлікту.

Рецензент гарантує, відповідно до своєї наукової компетенції, у зазначені строки надіслати підписаний, чіткий та обґрунтований висновок про наукову значущість рукопису і доцільність його публікації.

Рецензент гарантує, що не використовуватиме в особистих цілях матеріал чи його частини, якому дав негативну оцінку.