Денис Чик

https://orcid.org/0000-0002-4304-114X

Монографії

 1. Чик Д. Longo sed proximus intervallo: жанрові системи української та англійської прози кінця XVIII – середини ХІХ ст. : монографія / [наук. ред. В. А. Зарва]. Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2017. 356 с.
 2. Chyk D.Ch. Synergetic Concept of the Genre System // Development Trends of Philological Sciences: Collective Monograph / D.Ch. Chyk, O.M. Demska, I.I. Dmytriv, М.Yu. Fedurko, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – P. 1-19. https://doi.org/10.36059/978-966-397-127-8/1-19 , (SENSE)
 3. Chyk D.Ch. The Prose Discourse of Ukrainian Literature of the late 18th to mid-19th centuries: the Problem of CanonFormation // Development trends of the modern philology : collective monograph / D. Ch. Chyk, I. I. Dmytriv, P. V. Ivanyshyn, N. V. Maftyn, etc. –Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – P. 1-20(SENSE)

Статті в закордонних наукових періодичних виданнях

 1. Чик Д. Стереотип еврея в украинском и английском историческом романе I-й половины XIX в. // Studia Rossica Gedanensia. 2015. # 2. С. 267–278.
 2. Czyk D. Powieści Pantelejmona Kulisza i Waltera Scotta z początkowego okresu ich twórczości: typologia psychologizmu // Zagadnienia Rodzajów Literackich / The Problems of Literary Genres. 2015. # 58. Z. 1 (115). 111–120. Режим доступу: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-5f2cc6bd-e7dc-419b-8570-e7311baa4a16/c/Denys_Czyk.pdf
 3. Czyk D. Mitologizowanie toposu uczty w powieściach „Castle Rackrent” M. Edgeworth i „Pan Chalawski” H. Kwitki-Osnowianenki // Porównania. 2015. Nr 17. S. 215–225. Режим доступу: http://porownania.amu.edu.pl/attachments/article/404/15%20Czyk.pdf (Scopus)
 4. Чик Д. «Занимательная география»: типология конструирования географических образов в украинском и английском «романе большой дороги» первой половины XIX в. // Studia Rossica Gedanensia. 2016. # 3. С. 307–319.

Статті в наукових фахових виданнях України

 1. Чик Д. Ч. Жанрова специфіка «роману великої дороги»: проблеми поетики та типології // Література в контексті культури : зб. наук. праць / ред. кол. : В. А. Гусєв (відп. ред.) та ін.). 2015. Вип. 26. С. 325–332.
 2. Чик Д. Ч. Поняття жанрової системи у сучасній літературознавчій теорії // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : зб. наук. праць / за ред. О. С. Філатової. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014. № 1 (15). 2015. С. 230–235.
 3. Чик Д. Sine prece, sine pretio, sine poculo?: вибори як подія в сюжеті «роману великої дороги» Г. Квітки-Основ’яненка та Ч. Діккенса // Волинь філологічна: текст і контекст. Українська література як художній феномен : зб. наук. пр. / упоряд. В. Г. Сірук. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. Вип. 19. С. 289–300.
 4. Чик Д. Жанротвірна функція хронотопу шляху в англійському й українському сатиричному «романі великої дороги» першої половини ХІХ ст. // Мандрівець. 2015. № 4 (118). С. 23–28.
 5. Чик Д. Мотив інцесту в повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Ложные понятия» та романі М. Ґ. Люіса «The Monk: A Romance» // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; редкол.: О. Є. Бондарева, О. В. Єременко, І. Р. Буніятова та ін. Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2015. № 6. С. 150–153.
 6. Чик Д. Жанр крутійського роману у творчості Г. Квітки-Основ’яненка і В. Теккерея // Південний архів (Збірник наукових праць. Філологічні науки). Херсон : Херсонський державний університет, 2015. Вип. LXIII. С. 106–110.
 7. Чик Д. Ч. Мотив соціальної помсти в соціально-психологічній прозі Т. Шевченка та Е. Ґаскелл // Слово і Час. 2016. № 5 (665), травень. С. 13–25.
 8. Чик Д. Ч. Мапа подорожі: мономіф як сюжетна модель в англійському й українському сатиричному «романі великої дороги» першої половини ХІХ ст. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки / [гол. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2016. Вип. ІX. С. 223–233.
 9. Чик Д. Ч. Типологія мотиву соціальної стигматизації в повісті «Наймичка» Т. Шевченка та романі «Ruth» Е. Ґаскелл // Наукові праці: науково-методичний журнал. Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. Вип. 265. Т. 277. Філологія. Літературознавство. С. 105–110.
 10. Чик Д. Ч. Наратив повсякденності: «садибні романи» «Persuasion» Дж. Остен і «Прогулка с удовольствием и не без морали» Т. Шевченка // Синопсис: текст, контекст, медіа. 2016. № 4 (16). URL: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/221 (дата звернення: 05.11.2019). https://doi.org/10.28925/2311-259X.2016(4)951
 11. Чик Д. Біографічний Künstlerroman в українській і англійській літературі середини ХІХ ст. (Т. Шевченко, В. Теккерей) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. 2016. Вип. 23-25. С. 459–475.
 12. Чик Д. Ч. Пригоди та звичаї на тлі імперій: жанрові особливості романів «The History of Henry Esmond, Esq.» В. М. Теккерея та «Братья-близнецы» О. Стороженка // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : БДПУ, 2016. Вип. XІ. С. 256–264.
 13. Чик Д. Ч., Чик О. І. «Хто москаля об’їхав зроду?»: поема «Енеїда» І. Котляревського в контексті крутійської літератури // Синопсис: текст, контекст, медіа.  № 3 (19). URL: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/264  https://doi.org/10.28925/2311-259X.2017(3)843
 14. Чик Д. Ч., Чик О. І. Жінка у візії Григорія Квітки-Основ’яненка: гендерний аспект // Закарпатські філологічні студії. 2018. № 1. С. 36-40.
 15. Чик Д. Ч., Чик О. І. «Благородна дикунка» Памела Ендрюс: преруссоїзм як філософська домінанта романістики С. Річардсона // Закарпатські філологічні студії. 2019. № 7. Том 2. С. 161-171.

Статті в наукових виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз даних

 1. Чик Д. Ч. Відьма у місті, в селі, на горі та в небі: типологія відьомства в українській і англійській літературі першої половини ХІХ ст. // Кременецькі компаративні студії : [науковий часопис / ред.: Чик Д. Ч., Пасічник О. В.]. Вип. V. Т. 1. С. 230–243.
 2. Чик Д. Ч. Повість «Несчастный» Т. Шевченка і вікторіанський сенсаційний роман: типологія жанру // Кременецькі компаративні студії : [науковий часопис / ред.: Чик Д.Ч., Пасічник О.В.]. 2016. Вип. VI. Т. 1. С. 289–306.
 3. Чик Д. Ч., Чик О. І. М. Гоголь у пошуках утопії // Кременецькі компаративні студії : [науковий часопис / ред.: Д. Чик, О. Пасічник]. – 2017. – Вип. VІI. Т. 1. – С. 313-326.

Публікації в інших виданнях

 1. Чик Д. Термін «жанрова система» у теоретичних концепціях ХХ ст.: синергетичне перепрочитання // Європейська наука та освіта: пріоритети, напрями та перспективи розвитку : [матеріали міжнародної наукової конференції] / за заг. ред. Прокіпчука І. М., Бабій Н. Б. Кременець : ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2015. С. 24–34.
 2. Чик Д. Cherchez la femme: топос ордалії в українській і англійській літературі першої половини ХІХ ст. // Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст : Матеріали міжнародної науково-практичній конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету (15-17 жовтня 2015 р.). Ізмаїл : РВВ ІДГУ, «СМИЛ», 2015. Т. 2 : Філологія. Мистецтвознавство. С. 173–175.
 3. Чик Д. Ч. Семіотичний підхід до жанрових систем: проблеми термінологічного означення // Актуальні проблеми літературознавчої термінології : науковий збірник / відп. ред. Є. М. Васильєв. Рівне : О. Зень, 2015. С. 90–94.
 4. Чик Д. Ч. Українська проза першої пол. ХІХ ст.: проблема (ре)формування канону // Буття канону : збірник наукових праць / Відділ слов’янських літератур Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; упор. Н. М. Сквіра ; відп. ред. П. В. Михед. Ніжин : ФОА «Лук’яненко В. В.», 2016. С. 399–415.
 5. Чик Д. Жінка як випробування: femme fatale у повісті «Художник» Т. Шевченка та романі «The Newcomes» В. Теккерея // Літературознавчі студії: компаративний аспект (пам’яті докторів наук, професорів В. Г. Матвіїшина та М. В. Теплінського присвячується). Збірник статей. Випуск 4 / Упорядники: І. В. Девдюк, А. М. Мартинець. Відп. ред. І. В. Козлик. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. С. 86–96.
 6. Чик Д. Новочасне мораліте про небезпечне виховання: модифікація педагогічного роману в романі «Oliver Twist» Ч. Діккенса та повісті «Близнецы» Т. Шевченка // Зарубіжна література в школах України. 2016. № 12. С. 48–55.