Джерела антропонімів у романі П. Куліша «Чорна Рада»

  • Олесь Федорук Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
Ключові слова: прообраз, прототип, антропонім, джерело.

Анотація

У статті класифіковано джерела антропонімів у різних редакціях роману П. Куліша «Чорна рада». Визначено три типи джерел: історичні прототипи, імена і прізвища осіб із Кулішевого оточення, документальні джерела. Запроваджено в науковий ужиток нове джерело антропонімів роману — Кулішеві виписки з реєстру козацьких полків Гетьманщини (1741). Тут містяться антропоніми Василь Невольник, Пугач, Петро Сердюк, Тарануха, Чепурний, Черевань, Тур, Шрамко і Шрамченко, Шкода, які автор використав у різних редакціях твору. Частина цих антропонімів Кулішеві була відома з дитинства як прізвища мешканців м. Воронежа (Черевань, Шрамченко) та товаришів (Сердюков).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Abramov, I. S. (1931). Rozshuky pro P. O. Kulisha і ioho batkivshchynu. Naukovyi zbirnyk Leninhradskoho tovarystva doslidnykiv ukrainskoi istorii, pysmenstvatamovy. Vol. 3. pp. 45-51. Kyiv. [in Ukrainian]

Doroshkevych, O. K. (1986). Realizm i narodnist ukrainskoi literatury XIX st. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Ivashkiv, V. (2009) Khudozhnia, literaturoznavcha i folklorystychna paradyhma rannioi tvorchosty Panteleimona Kulisha. Lviv: LNU im. I. Franka. [in Ukrainian]

Butych, M. I., Hlyz, I. I., & Franko, O. O. (Ed.) (1990). Kyrylo-Mefodiivske tovarystvo. (Vol. 1-3; Vol. 2). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian and Russian]

Kulesh, P. (1846). Kiievskiie bogomoltsy v XVII stoletii. Sovremennik, 41 (1-3). [in Russian]

Kulesh, P. (1840). Malorossiiskiie rasskazy. I. O tom, ot chego v mestechke Voronezhe vysokh Pieshevtsov stav. Kiievlianin. Kniga pervaia, na 1840 god. Izdal Mikhail Maksimovich, pp. 205-215. Kiev. [in Russian]

[Kulish, P.] (the first half of the 1840s). Iz “Vedomostei o malorossiiskykh polkakh”, sostavlennykh k smotru vo 1741 godu. [Manuscript]. M. T. Rylsky Institute of Art History, Folklore and Ethnology of National Academy of Sciences of Ukraine. The Department of Manuscripts. (Fund 3-7, Folder 523). Kyiv. [in Ukrainian and Russian]

Kulish, P. (2013). Ob otnoshenіі malorossіiskoi slovesnostі k obshcherusskoi. Еpіlog k “Chornoi rade”. In Taras Shevchenko v krytytsi. Vol. 1. Kyiv: Krytyka. [in Russian]

Kulish, P. (2005). Povne zibrannia tvoriv. Lysty. Vol. 1. Kyiv: Krytyka. [in Ukrainian and Russian]

[Kulish, P.] (1846). Chorna rada, abo Neshchaslyva starosvishchyna. Napysav P. Kulish roku Bozhoho 1846. [Manuscript]. The Department of Manuscripts and Textual Studies. Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine (Fund 18, Folder 31). Kyiv. [in Ukrainian]

Kryvosheia, V. V., Kryvosheia, I. I., & Kryvosheia, O. V. (2009). Neuriadova starshyna Hetmanshchyny. Kyiv: Stylos. [in Ukrainian]

Maksymovych, M. (1858). Ob іstorіcheskom romane g. Kulisha “Chornaia rada”, 1857 g. (Pismo k G. P. Galaganu). Russkaia beseda, 1, pp. 13-27. [in Russian]

Nazarenko, M. (2019). Opys nekropolia v “Chornii radi”: Pytannia pro dzherela. Slovo i Chas, 8, pp. 46-55. DOI: https://doi.org/10.33608/0236-1477.2019.08.46-55 [in Ukrainian]

Nakhlik, Ye. (2007). Panteleimon Kulish: Osobystist, pysmennyk, myslytel (2 vols; vol. 2). Kyiv: Ukrainskyi pysmennyk. [in Ukrainian]

Bodianskii, O. M. (Ed.) (1875). Reiestra vsego Voiska Zaporozhskogo posle Zborovskogo dogovora s korolem Yanom Kazimirom, sostavlennyie 1649 goda, oktabra 16 dnia. Moscow. [in Ukrainian and Russian]

Sokolova, S. (2010). Strukturno-funktsionalni osoblyvosti antroponiv u romani P. Kulisha “Chorna rada”, Literatura ta kultura Polissia, 59, pp. 21-29. [in Ukrainian]

Fedoruk, O. (2019). Roman Kulisha “Chorna rada”: Istoriia tekstu. Kyiv: Krytyka. [in Ukrainian]

Fedoruk, O. (2020). Roman Panteleimona Kulisha “Chorna rada”. Tvorcha istoriia stseny na pasitsi. Slovo i Chas, 4, pp. 51-63. DOI: https://doi.org/10.33608/0236-1477.2020.04.51-63 [in Ukrainian]


Переглядів анотації: 143
Завантажень PDF: 371
Опубліковано
2020-10-02
Як цитувати
Федорук, О. (2020). Джерела антропонімів у романі П. Куліша «Чорна Рада». Слово і Час, (5), 53-60. https://doi.org/10.33608/0236-1477.2020.05.53-60
Розділ
Текстологія і джерелознавство