Структурно-семантична основа художнього мислення Марка Черемшини

  • Roman Pikhmanets Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: структурно-семантичні залежності, мотив, синонімічні текстові фрагменти, парадигматичний ряд, рецитативні формули, риторична рима, ритмо-інтонаційні одиниці, сугестивна лінгвістика.

Анотація

У статті здійснено спробу збагнути структурно-семантичні засади художнього мислення Марка Черемшини крізь призму архаїчних фольклорних жанрів. Докладно простежено, зокрема, структурування тексту дискурсивними полями похоронних голосінь.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Афанасьев А. Поэтическое воззрение славян на природу: В 3 т. – М., 1865–1869.
2. Воронин С. Фоносемантические идеи в зарубежном языкознании (Очерки и извлечения). – Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1990.
3. Гаспаров М. Очерк истории русского стиха: Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. – М.: Наука, 1984.
4. Гуйванюк Н., Чолкан В. Емоційно-експресивний компонент у структурі речення ([на матеріалі мови творів Марка Черемшини) // “Покутська трійця” в загальноукраїнському літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2006. – С. 271–275.
5. Грицюта М. Художній світ В. Стефаника. – К.: Наукова думка, 1982.
6. Грушевський М. Українсько-руські драми на сьогорічнім конкурсі галицького виділу краєвого: Огляд // Зоря. – 1896. – Ч. 5. – С. 97–99.
7. Денисюк І. Жанрово-стильова специфіка прози Марка Черемшини // Живий у пам’яті народній: Відзначення сторіччя з дня народження Марка Черемшини. – К.: Дніпро, 1975. – С. 79–88.
8. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. – Львів: Науково-видавниче товариство “Академічний Експрес”, 1999.
9. Домбровський В. Українська стилістика й ритміка. Українська поетика: Фотопередрук. – Мюнхен: УВУ, 1993.
10. Донцов Д. Марко Черемшина // Літературно-науковий вісник. – 1927. – Кн. VІІ/VІІІ. Передруковано: Гуйванюк М. Марко Черемшина: невідоме й призабуте: Наукові розвідки, републікації, документи. – Снятин: Прут Принт, 2007. – С. 86–104. Цит. за цим виданням.
11. Земцовский И. Этномузыковедческий взгляд на балто-славянскую похоронную причеть в индоевропейском контексте // Балто-славянские исследования: 1985. – М., 1987. – С. 60–70.
12. Зеров М. Марко Черемшина й галицька проза // Зеров М. Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т. 2. – С. 401–435.
13. Качуровський І. Основи аналізи мовних форм. Стилістика: Фігури і тропи. – Мюнхен; Київ, 1995.
14. Коваль-Фучило І. Українські похоронні голосіння: генеза і поетика / Автореф. дис. ... канд. філолог. наук. – Львів, 2000.
15. Колесса Ф. Музикознавчі праці. – К., 1970.
16. Колесса Ф. Українські народні думи у відношенню до пісень, віршів і похоронних голосінь // Записки НТШ. – Львів, 1922. – Т. СХХХ–СХХХІІ.
17. Лобок А. Антропология мифа. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 1997.
18. Музичка А. Марко Черемшина (Іван Семанюк). – Одеса: Державне видавництво України, 1928.
19. Новикова М. Коментар // Українські замовляння. – К.: Дніпро, 1993. – С. 199–305.
20. Свєнціцький І. [Передмова] Похоронні голосіння // Етнографічний збірник. – Львів, 1912. – Т. ХХХІ. – С. 1–33.
21. Стефаник В. Твори. – К.: Дніпро, 1964.
22. Тимофеев А. Очерки теории и истории русского стиха. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958.
23. Українські народні думи. – К.: Вид. Історична секція УАН (Комісія історичної пісенності), 1927.
24. Черемшина Марко. Твори: У 2 т. – К.: Наукова думка, 1974.
25. Черепанова И. Дом колдуньи: Суггестивная лингвистика. – СПб: “Лань”, 1995.
26. Элиаде М. Тайные общества: Обряды инициации и посвящения. – К.: София, М.: Гелиос, 2002.

Переглядів анотації: 64
Завантажень PDF: 106
Опубліковано
2019-06-26
Як цитувати
Pikhmanets, R. (2019). Структурно-семантична основа художнього мислення Марка Черемшини. Слово і Час, (7), 31-50. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/888
Розділ
Ad fontes!