АНТРОПОЛОГІЧНІ КОЛІЗІЇ ХУДОЖНЬОЇ СВІДОМОСТІ: ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ АКТУАЛІЗАЦІЇ ТА МОДИФІКАЦІЇ У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ШІСТДЕСЯТНИКІВ

  • Liudmyla Tarnashynska Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України
Ключові слова: жанр, новелістика, досвід, роман, художня свідомість, поетика, шістдесятництво.

Анотація

У статті розглянуто жанрово-стильові актуалізації та модифікації художньої свідомості українських шістдесятників. Процес “новелізації буття” з його специфічною хроногеометрією часу і простору, що визначають художньо-естетичні координати поетики, простежується в контексті основних тенденцій розвитку жанрів. Акцент зроблено на тому, що новелістика як своєрідний адаптаційний соціально-психологічний жанр, виростаючи з певної історико-літературної ситуації, утверджувала антропологічний поворот, готуючи свідомість читача до сприйняття нових романних структур.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Андреев М. “Новеллино” в истории итальянской литературы и европейской новеллы // Новеллино. – М.: Наука, 1984.
2. Бахтин М. Эпос и роман (О методологии исследования романа) // Вопросы литературы. – 1970.- №1.
3. Бахтин М. Слово в романе // Бахтин. М. Вопросы литературы и Эстетики.–М.: Художественная литература,1975.
4. Білецький О. Зібрання праць: У 5-ти т. – Т. 3.- К.: Наукова думка,1966.
5. Бернадська Н. Канон соцреалістичного роману // Слово і Час. – 2005. – №2.
6. Бовсунівська Н. Основи теорії літературних жанрів. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008.
7. Денисова Т. Новейшая готика (о жанрових модификациях современного американського романа // Жанровое разнообразие современной прозы Запада. – К.: Наукова думка, 1989.
8. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ-поч. ХХ ст. – Львів: Науково-видавниче товариство “Академічний Експрес “, 1999.
9. Зверев А. Тридцать пять штрихов к портрету Америки // Современная американская новелла. 70 – 80-е годы. – М.: Радуга, 1989.
10. Ігнатенко М. Генезис сучасного художнього мислення. –К.: Наукова думка, 1986.
11.Ильин В. Философская антропология. – М.: Издательство КДУ, 2006.
12. Керимов Т. Интертекстуальность // Современный философский словарь. – М.: Академический проект, 2004.
13. Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства. –Львів: ПАІС, 2005.
14. Крымский С., Парахонский Б., Мейзерский В. Эпистемология культуры: Введение к обобщенной теории познания – К.: Наукова думка, 1993.15. Левинас Э. Избранное: Трудная свобода. – М.: РОССПЭН, 2004.
16. Мелетинский Е. Историческая поэтика новеллы. – М.: Наука, 1990.
17. Наливайко Д. Українська реалістична література в порівняльно-типологічному зрізі // Хроніка 2000. – 1993. – №5.
18. Рикер П. Что меня занимает последние 30 лет // Историко-философский ежегодник’90. – М.: Наука, 1991.
19. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. – М.: Наука, 1977.
20. Турбина Е. Нарратив, повествование // Современный философский словарь. – М.: Академический проект, 2004.
21. Турбина Е. Нарратология // Современный философский словарь. – М.: Академический проект, 2004.
22. Уваров Ю. Французский психологический роман 60-80-х годов ХХ века (идейно-тематические и жанровые тенденции) // Жанровое разнообразие современной прозы Запада. – К.: Наукова думка, 1989.
23. Шевчук В. Юнаки з вогненної печі. Записки стандартного чоловіка. Роман // К.: Український письменник, 1999.
24.Чижевський Д. Філософські твори: У 4 т. – К.: Смолоскип, 2005. – Т. 3.
Інтститут літератури

Переглядів анотації: 48
Завантажень PDF: 163
Опубліковано
2019-06-21
Як цитувати
Tarnashynska, L. (2019). АНТРОПОЛОГІЧНІ КОЛІЗІЇ ХУДОЖНЬОЇ СВІДОМОСТІ: ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ АКТУАЛІЗАЦІЇ ТА МОДИФІКАЦІЇ У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ШІСТДЕСЯТНИКІВ. Слово і Час, (5), 3-15. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/772
Розділ
ХХ століття