“… І В ХАОСІ ТВОРИТЬ СКАРБИ”: АНТИЧНІ ОБРАЗИ Й МОТИВИ В ПОЕТИЧНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПАВЛА ТИЧИНИ

  • Oksana Galchuk Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: символізм, античний інтертекст, міфологема, інтерпретація.

Анотація

У статті аналізується роль античного інтертексту в ранній творчості Павла Тичини. Визначено, що рецепція греко-римських образів і мотивів реалізується через алюзивні відсилання, континуаційні відношення, ремінісценції, у результаті чого відбувається збагачення семантики текстів. Крім того, трансформуючи античний текст, поет творить власні міфи, у яких утілюються його історіософські, естетичні та етичні погляди.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Баран Г. Утопія і антиутопія як жанри // Слово і Час. – 1997. – №7. – С. 47-51.
2. Барка В. Хліборобський Орфей, або Кларнетизм. – Мюнхен: Нью-Йорк, 1961. – 87 с.
3. Барка В. Відхід Тичини // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: У 4 т. – К.: Рось, 1994. – Т. 1. – 702 с.
4. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. – М.: Худ. лит-ра, 1975. – 502 с.
5. Гальченко С. Між білим і чорним // Тичина П. Золотий гомін: Вибрані поезії. – К.: Криниця, 2008. – С. 5-26.
6. Гальчук О. Своєрідність української поетичної фаустіани як відображення духовних шукань 20-30-х років ХХ ст. // Історико-літературний журнал. – 2010. – №10. – С. 623-634.
7. Губар О. Павло Тичина: Літературно-критичний нарис. – К.: Рад. письменник, 1981. – 258 с.
8. Гущин В. Клеон и митиленский вопрос в “Истории” Фукидида // Античное общество. Проблемы истории и культуры: Доклады науч. конференции 9 –11 марта 1995 г. – СПб., 1995.
9. Євченко О. Драма-антиутопія. Генезис. Поетика: Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.06. – К., 2002. – 20 с.
10. Єфремов С. Історія українського письменства. – Тернопіль: Femina, 1995. – 688 c.
11. Зеров М. Вітер з України (Третя книжка Тичини) // Зеров М. Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т. 2. – C. 492-505.
12. Історія української літератури ХХ ст.: У 2 кн. / За ред. В. Дончика – К.: Либідь, 1994.. – Кн. 1. – 784 с.
13. Кузьменко М. Діалогічність філософської лірики Леоніда Вишеславського: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.02. – К., 2008. – 20 с.
14. Мифологический словарь / Гл. ред. Е. Мелетинский. – М.: Сов. энциклопедия, 1991. – 736 с.
15. Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. – М.: Мысль, 1990. – Т. 1. – С. 47-157.
16. Новиченко Л. Поезія і революція. – К.: Дніпро, 1979. – 365 с.
17. Розумюк В. Внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики: Пелопоннеська війна // Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – К.: КиМУ, 2011. – Вип. 2. – С. 302-320.
18. Словник іншомовних слів / Уклад. Л. О. Пустовіт та ін. – К.: Довіра, 2000. – 1018 с.
19. Сосновська Т. “Як я Женю – свого брата – рятував у ЧК” // Режим доступу: http:memorial.kiev.ua/zhurnal/pdf/01_1994/163pdf
20. Степанов Ю. Семиотика // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – С. 107-116.
21. Стус В. Феномен доби, або Сходження на Голгофу слави. – К.: Знання, 1993. – 96 с.
22. Сулима М. Павло Тичина і поети-модерністи // Слово і Час. – 2007. – №4. – С. 32-38.
23. Тітаренко Ю. Збірка П. Тичини “Замість сонетів і октав”: семантика і поетика: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.01. – Харків, 2007. – 20 с.
24. Тичина П. Зібр. тв.: У 12 т. – К.: Наук. думка, 1983 – 1990.
25. Тичина П. Золотий гомін: Вибрані поезії. – К.: Криниця, 2008. – 608 с.
26. Турган О. “Життя і вогонь дав людям Прометей і знав, що муки ждуть його за теє…” // Біблія і культура. – 2009. – №11. – С. 190-198.
27. Фукидид. История / Пер. Г. А. Стратановского. – М.: Ладомир; ООО Фирма Изд-ва АСТ, 1999. – 736 c.
28. Шестопалова Т. Міфологеми поезії Павла Тичини: спроба інтерпретації: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.01. – К., 2001. – 18 с.
29. Якубовська Н. Гомерівська традиція в контексті літератури ХХ ст.: Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2004. – 38 с.

Переглядів анотації: 71
Завантажень PDF: 207
Опубліковано
2019-06-20
Як цитувати
Galchuk, O. (2019). “… І В ХАОСІ ТВОРИТЬ СКАРБИ”: АНТИЧНІ ОБРАЗИ Й МОТИВИ В ПОЕТИЧНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПАВЛА ТИЧИНИ. Слово і Час, (3), 88-101. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/703
Розділ
ХХ століття