ПОЕТИКА ПОВІСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА “ПРОГУЛКА С УДОВОЛЬСТВИЕМ И НЕ БЕЗ МОРАЛИ” (ТЕКСТ, КОНТЕКСТ, ІНТЕРТЕКСТ)

  • Oleksandr Boron Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України
Ключові слова: композиція, фабула, сюжет, інтертекстуальність, претекст, ремінісценція, алюзія, жанр.

Анотація

У статті комплексно проаналізовано художні особливості повісті Т. Шевченка “Прогулка с удовольствием и не без морали”. Зокрема, розглянуто проблемно-тематичний зміст твору, композицію, сюжет, функціональне значення інтертекстуальних зв’язків, запропоновано визначення жанрового різновиду повісті тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Белинский В. [Рецензия на перевод трагедии Кернера “Црини”] // Белинский В. Полн. собр. соч.: [В 13 т.]. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – Т. 10: Статьи и рецензии. 1848–1848. – С. 381-385.
2. Боронь О. Мотив мандрівки в повісті Тараса Шевченка “Прогулка с удовольствием и не без морали” // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2011. – Вип. 4. – С. 90–95.
3. Ващук Ф. Образотворча роль портрета у повістях Шевченка // Ващук Ф. Шевченкознавчі праці: Збірник статей / Упоряд. О. Боронь. – К.: Агентство “Україна”, 2011. – С. 276-288.
4. Гоголь Н. Полное собрание сочинений: [В 14 т.]. – [М.; Ленинград]. – Т. 6: Мертвые души. Том первый. – 1951. – 923 с.3№ • 2102 .саЧ і оволС69
5. Даль В. Отец с сыном. Старая погудка на русский лад: Повесть (посвящается С. П. Шевыреву) // Отечественные записки. – 1848. – Т. 56. – № 1. – Отд. І. – С. 1-46.
6. Жур П. Дума про Огонь: З хроніки життя і творчості Тараса Шевченка. – К., 1985. – 434 с.
7. История немецкой литературы: В 5 т. – М.: Наука, 1966. – Т. 3: 1790–1848. – 586 с.
8. Каталкіна В. Спадщина Гоголя в контексті національного менталітету: (Гоголівські ремінісценції в російських повістях Шевченка) // Українська духовна культура в системі національної освіти: Тез. доп. та повідомл. наук. конф. – Харків, 1995. – С. 80-81.
9. Кодацька Л. Художня проза Т. Г. Шевченка. – К.: Наук. думка, 1972. – 327 с.
10. Крутікова Н. Традиції Гоголя в повістях Шевченка // Зб. праць 1-ї і 2-ї наук. шевченк. конф. – К.: Вид-во АН УРСР, 1954. – С. 90-111.
11. Крутікова Н. Гоголь та українська література (30–80 рр. ХІХ сторіччя). – К.: Держлітвидав України, 1957. – 552 с.
12. Кулешов В. Литературные связи России и Западной Европы в ХІХ веке (первая половина). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1965. – 461 с.
13. Ласло-Куцюк М. Творчість Шевченка на тлі його доби. – Бухарест: Мустанг, 2002. – 348 с.
14. Листи до Тараса Шевченка. – К.: Наук. думка, 1993. – 383 с.
15. Манн Ю. Поэтика Гоголя. – 2-е изд., доп. – М.: Худож. л-ра, 1988. – 413 с.
16. Морской сборник. – 1855. – №1.
17. Немецкие поэты в биографиях и образцах / Под. ред. Н. В. Гербеля. – СПб., 1877. – С. 410-415.
18. Опись книгам, принадлежавшим Т. Г. Шевченко // Анісов В., Середа Є. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка. – 2-ге вид., доп. – К.: Дніпро, 1976. – 392 с.
19. Петрунина Н. Проза 1800–1810-х гг. // История русской литературы: В 4 т. – Ленинград: Наука, 1981. – Т. 2: От сентиментализма к романтизму и реализму. – С. 51-79.
20. Просалова В., Бердник О. Інтертекстуальність художнього тексту: текстотвірний і рецептивний аспекти. – Донецьк: Норд-Прес, 2010. – 152 с.
21. Сиповський В. Україна в російському письменстві. – К., 1928. – Ч. І: 1801–1850 рр. – 460 с.
22. Смілянська В. Шевченкознавчі розмисли: Зб. наук. праць. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2005. – 491 с.
23. [Тидге Х.А.] Биографическия известия о Кернере / [Пер.] Сокольский // Вестник Европы. – 1818. – Ч. 97. – № 4. – С. 258-273.
24. Хоменко Б. Фольклорна атмосфера в повісті Т. Г. Шевченка “Прогулка с удовольствием и не без морали” // Хоменко Б. У храмі рідного слова: Літ.-крит. ст., нариси та рецепції. – Вінниця: Державна картографічна фабрика, 2008. – С. 27-31.
25. Черторизька Т. Гоголівські художні образи і стилістичні прийоми у творчості Т. Г. Шевченка // Література та культура Полісся: Зб. наук. праць. – Ніжин, 1999. – Вип. 12: Творча спадщина М. Гоголя: (До 190-ліття від дня народж.). – С. 139-145.
26. Шаповал М. Інтертекст у світлі рампи: міжтекстові та міжсуб’єктні реляції української драми. – К.: Автограф, 2009. – 352 с.
27. Шевченко Т. Повне зібр. тв.: У 12 т. – К.: Наук. думка, 2003. – Т. 4: Повісті. – 599 с.
28. Шевченко Т. Повне зібр. тв.: У 12 т. – К.: Наук. думка, 2003. – Т. 5: Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. “Букварь южнорусский”. Записи народної творчості. – 495 с.
29. Шевченко Т. Повне зібр. тв.: У 12 т. – К.: Наук. думка, 2003. – Т. 6: Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т. Шевченком або за його участю. – 629 с.

Переглядів анотації: 88
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2019-06-20
Як цитувати
Boron, O. (2019). ПОЕТИКА ПОВІСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА “ПРОГУЛКА С УДОВОЛЬСТВИЕМ И НЕ БЕЗ МОРАЛИ” (ТЕКСТ, КОНТЕКСТ, ІНТЕРТЕКСТ). Слово і Час, (3), 59-69. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/699
Розділ
Шевченкознавство

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають