УКРАЇНСЬКЕ ШІСТДЕСЯТНИЦТВО В “ДУХОВНІЙ СИТУАЦІЇ” СВОЄЇ ДОБИ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ВИМІР

  • Liudmyla Tarnashynska Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України
Ключові слова: синергетика, ситуація, духовна ситуація часу, ситуація зустрічі, Nonlinear science, біфуркація, самоорганізація, літературне покоління, генерація.

Анотація

У статті використано синергетичний підхід до вияснення природи українського шістдесятництва, обґрунтовано його появу з погляду сучасних методологічних засад “наук про складність” або Nonlinear science. Проаналізовано поняття “ситуація” та “духовна ситуація часу”, у їхніх межах простежено механізм самоорганізації такої відкритої системи, якою є література.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Азархин А. Духовная жизнь человека и художественно-образные структры искусства // Искусство: художественная реальность и утопия. – К.: Наук. думка. – 1992. – С. 38-69.
2.Бойчак І. На пульсі епохи // Дніпро. – 1962. – №12. – С. 134-152.
3. Бранский В. Теоретические основания социальной синергетики // Вопросы философии. – 2000. – №4. – С. 112-129.
4. Ґадамер Г.-Ґ. Вірш і розмова: Есе. – Львів: Незалежний культурологічний журнал “Ї”, 2002. – 188 с.
5. Гайденко П. Прорыв к трансцендентному. Новая онтология ХХ века. – М.: Республика, 1997. – 495 с.
6. Гречанюк С. Сонце і слово Івана Драча // Гречанюк С. На тлі ХХ століття: Літ.-крит. нариси. – К.: Рад. письменник, 1990. – С. 269-310.3№ • 2102 .саЧ і оволС37
7. Гумилев Л. Этногенез и биосфера Земли. – М.: Издательство АСТ, 2002. – 560 с.
8. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека: Український літературний постмодерн. – К.: Критика, 2005. – 264 с.
9. Даниленко В. Лісоруб у пустелі: Письменник і літературнпий процес. – К.: Академвидав, 2008. – 352 с.
10. Даренська В. Евристичність концепту homo universalis homo universalis // Філософська думка. – 2008. – №3. – С. 31-46.
11. Довженко О. Твори: У 5 т. – К., 1965. – Т. 4. – С. 96-107.
12. Изер В. К антропологии художественной литературы /Интернетресурс. Режим доступу: http: www.polit.ru/ article/ 2009/ 02 /27 /izer/.
13. Князева Е., Курдюмов С. Синергетика как новое мировидение: диалог с И. Пригожиным // Вопросы философии. – 1992. – №12. – С. 3-20.
14. Кошелівець І. Панорама найновішої літератури в УРСР. Поезія–Проза–Критика / Упоряд., вступна стаття і біографічні довідки І. Кошелівця. – Нью-Йорк: Вид-во Пролог, 1963. – 367 с.
15.Кравців Б. На багряному коні революції: До реабілітаційного процесу в УРСР. – Нью-Йорк: Вид-во Пролог, 1960. – 63 с.
16. Кримський С. Ранкові роздуми. – К.: Майстерня Білецьких, 2009. –120 с.
17.Кримский С., Павленко Ю. Инварианты цивилизационного процесса // Пахомов Ю., Кримский С., Павленко Ю. и др. Цивилизационные модели современности и их исторические корни: Проект “Наукова книга”. – К.: Наук. думка, 2003. – С. 25-63.
18. Левинас Э. Избранное: Трудная свобода. – М.: РОССПЭН, 2004. – 751 с.
19. Лой А. Ситуація розуму та “ситуйований розум” // Філософська думка. – 2006. – №3. – С. 26-45.
20. Лотман Ю. Семиосфера. – СПб.: Искусство-СПБ, 2004. – 704 с.
21. Лук’янець В. Деконструкція світоглядного простору доби Модерну // Світоглядні імплікації науки. – К.: Видавець “ПАРАПАН”, 2004. – С. 42-83.
22. Лук’янець В., Кравченко О., Озадовська Л. Сучасний науковий дискурс: оновлення методологічної культури. – К., 2000. – 304 с.
23. Мамардашвили М. Необходимость себя: Введение в философию, доклады, статьи, философские заметки. – М.: Лабиринт, 1996. – 430 с.
24. Мясникова Л. Дух епохи // Современный философский словарь. – М.: Академический Проект, 2004. – C. 210-211.
25. Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант: К решению парадокса времени. – М.: Издательская группа “ Прогресс”, 1999. – 266 с.
26. Рікер П. Історія та істина.– К.: Видавничий дім KM “Academia” – Університетське видавництво “Пульсари”, 2001. – 396 с.
27. Рильський М. Твори: У 10 т. – К.: Державне вид-во худ. літератури, 1962. – Т. 9. Статті про літературу, мистецтво й народну творчість. – С. 162-168.
28. Роменець В. Ідея вчинку і “духу часу” в історичній та канонічній психології // Наукові студії із соціальної і політичної психології: Зб. статей. – К.: Агропромвидав України, 1999. – Вип. 1(4). – С. 240-256.
29. Свідзинський А. Самоорганізація і культура. – К.: Видавництво ім. О. Теліги, 1999. – 287 с.
30. Свідзинський А. Синергетична концепція культури. – Луцьк: ВАТ “Волинська обласна друкарня”, 2009. – 696 с.
31. Свідзинський А. Синергетична парадигма, антропний принцип та культура // Світогляд. – 2008. – №3 (11). – С. 26-35.
32. Силантьєва В. Художнє мислення перехідного часу (російська література і живопис кінця ХІХ – початку ХХ століть): Автореф. дис. … докт. філол. наук. – К., 2002. – 36 с.
33. Сугаков В. Основи синерґетики. – К.: Обереги, 2001. – 287 с.
34. Устюгова Е. Стиль и культура: опыт построения общей теории стиля. – 2-е изд. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1996. – 257 с.
35. Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. – Томск: Водолей, 1998. – 383 с.
36. Чижевський Д. Гегель у Росії // Чижевський Д. Філософські твори: У 4 т. – К.: Смолоскип, 2005. – Т. 4. – VІІІ+376 с.
37. Чижевський Д. Культурно-історичні епохи // Чижевський Д. Філософські твори: У 4 т. – К.: Смолоскип, 2005. – Т. 2. – С. 24-35.
38.Чижевський Д. Початки і кінці нових ідеологічних епох // Чижевський Д. Філософські твори: У 4 т. – К.: Смолоскип, 2005. – Т. 2. – С. 14-23.
39. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – Изд. 2. – М.: Республика, 1994. – 526 с.

Переглядів анотації: 40
Завантажень PDF: 121
Опубліковано
2019-06-20
Як цитувати
Tarnashynska, L. (2019). УКРАЇНСЬКЕ ШІСТДЕСЯТНИЦТВО В “ДУХОВНІЙ СИТУАЦІЇ” СВОЄЇ ДОБИ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ВИМІР. Слово і Час, (3), 19-37. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/696
Розділ
Питання теоретичні