МІФОТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ ПОЕЗІЇ “У СИНЬОМУ НЕБІ Я ВИСІЯВ ЛІС…”)

  • Svitlana Bohdan Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: міф, міфотворчість, міфологема, архетипний образ.

Анотація

У статті зроблено спробу проаналізувати міфопоетику Миколи Вінграновського на прикладі окремо
взятого поетичного тексту “У синьому небі я висіяв ліс…”. Для унаочнення тези, що у власній авторській
міфотворчості поет апелює також до первісних моделей людського мислення, виокремлено такі аспекти
аналізу: міфологема сіяння, архетипний образ світового дерева (перевернутого), образи неба, моря і
землі як первісних стихій світоустрою, часопростір у поезії. До інтерпретації залучено матеріал української
і світової міфології та фольклору.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. – М., 1995. – Т. 2.– 400 с.
2. Базилевський В. Маршал Вінграновський // Кур’єр Кривбасу. – 2005. – № 193. – С. 157-167.
3. Борисюк І. Фонетична стилістика М. Вінграновського // Магістеріум: Літературознавчі студії. – 2002.
– Вип. 8. – С. 44-48.
4. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К., 1992. – 414 с.
5. Вінграновський М. Вибрані твори. У 3 т. – Тернопіль, 2004. – Т. 1: Поезії. 1954-2003. – 400 с.
6. Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору. – Луцьк, 2007. – 324 с.
7. Данилюк Н. “Я обізвався серцем в світ…” (народнопісенне слово в поезії М. Вінграновського) // Культура
слова. – 1987. – Вип. 33. – С. 17-20.
8. Дзюба І. Поезія Миколи Вінграновського // Визвольний шлях. – 1969. – Кн. 3 (252). – С. 360-374.
9. Дончик В. “У синьому небі я висіяв ліс…” // Зупинені миті: Статті, спогади, полеміка. – К., 1989. –
С. 189 – 194.
10. Элиаде М. Аспекты мифа. – М., 2001. – 240 с.
11. Жайворонок В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. – К., 2006. – 703 с.
12. Золотослов: Поетичний космос Давньої Русі. – К., 1988. – 294 с.
13. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу. – К., 1992. – 424 с.
14. Кужільна Л. Національна модель світу в ліриці літературного шістдесятництва. – Кіровоград, 2003. – 326 с.
15. Костомаров М. Слов’янська міфологія. – К., 1994. – 384 с.
16. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2001. – 636 с.
17. Лосев А. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991. – 525 с.
18. Макаров А. Портрет сучасної метафори // Поезія. – К., 1983. – Вип. 2. – С. 156 – 165.
19. Мелетинский Е. Поэтика мифа. – М., 1995. – 408 с.
20. Мифы народов мира: У 2 т.– М., 1987. – Т. 1: А-К. – 671 с.
21. Мифы народов мира: У 2 т. – М., 1988. – Т. 2: К-Я. – 719 с.
22. Моренець В. Віхи життя і творчості М. С. Вінграновського // Вінграновський М. Вибрані твори. – К.,
2004. – С. 819 – 822.
23. Моренець В. “Ідеальний” вихід із соцреалізму // Світовид. – 1992. – № 1V (9). – С. 94 – 107.
24. Новикова М. Міфи та місія. – К., 2005. – 432 с.
25. Пополь-Вух. Родословная владык Тотоникапана. – М. – Л., 1959. – 252 с.
26. Рильський М. Батьки і діти // Вечірній Київ. – 1962, 4 серп.
27. Руднев В. Словарь культуры ХХ века: Ключевые понятия и тексты. – М., 1999. – 381 с.
28. Салига Т. Микола Вінграновський. – К., 1989. – 167 с.
29. Салига Т. “На золотому столі…”: Про деякі стильові ракурси поезії М. Вінграновського // Жовтень.
– 1986. – № 11. – С. 109 – 116.
30. Салига Т. Поет – це слово. Це його життя… // Вінграновський М. Вибрані твори: У 3 т. – Тернопіль,
2004. – Т. 1: Поезії. – 1954–2003. – С. 5 – 54.
31. Тарнашинська Л. Микола Вінграновський: “Все на світі з людської душі”: Біобібл. нарис. – К., 2006. –
108 с.
32. Творити світ для згоди і любові (штрихи до портрета М. Вінграновського) // Українська мова і література
в школі. – 1986. – № 11. – С. 16 – 21.
33. Токар М. Функціонування міфологем у поезії Миколи Вінграновського // Вісник Харківського
університету. – 1999. – № 448. – С. 288 – 291.
34. Фрэзер Д. Золотая ветвь. – М., 1986. – 703 с.
35. Шестопалова Т. Кореляція понять “архетипний образ – міфологема – символ – міф” (на прикладі поезії
П. Тичини) // Наукові записки НаУКМА. – Т. 17: Філологія. – 1999. – С. 37 – 41.
36. Шестопалова Т. Міфологеми поезії Павла Тичини: спроба інтерпретації. – Луганськ, 2003. – 198 с.
37. Юнг К. Сознание и бессознательное. – СПб. – М., 1997. – 544 с.
38. Northrop Frye on Culture and Literature: A Collection of Review Essays. – Chicago, 1978. – 264 p.

Переглядів анотації: 693
Завантажень PDF: 146
Опубліковано
2019-05-29
Як цитувати
Bohdan, S. (2019). МІФОТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ ПОЕЗІЇ “У СИНЬОМУ НЕБІ Я ВИСІЯВ ЛІС…”). Слово і Час, (7), 24-32. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/593
Розділ
ХХ століття