ОБРАЗ ДОМУ В ПОЕЗІЇ ВІКТОРА КОРДУНА

  • Lesia Pavlenko
Ключові слова: образ дому, священний простір, хаос, бездомність.

Анотація

У статті проаналізовано семантику й роль образу (мотиву) дому у творчості Віктора Кордуна. Образ дому розглянуто в його динаміці і трансформаціях в оперті на традиційно-міфологічне смислове наповнення відповідного архетипу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства / Пер. с франц.– М.: “Рос сийская политическая энциклопедия” (РОССПЭН), 2004. – 376 с.
2. Возняк Т. О-мовлення світу як його творення // Тексти і переклади. – Харків: Фоліо, 1998. – С. 49-68.
3. Войтович В. Українська міфологія. – К.: Либідь, 2002. – 664 с.
4. Гайдеггер М. Будувати, проживати, мислити // Возняк Т. Тексти і переклади. – Харків: Фоліо, 1998. – С. 313-331.
5. Колесник В. Київська школа та Віктор Кордун: поезія зворотності // Світо-вид. – 1999. – № IV (37). – С. 47-81.
6. Кордун В. Зимовий стук дятла: Поезії / Післям. М. Москаленка. – К.: Український письменник, 1999. – 127 с.
7. Кордун В. Сонцестояння: Поезії / Вступ. ст. В. Стуса. – К.: Дніпро, 1992. – 301 с.
8. Кордун В. Трава над травою: Поезії. – К.: Неопалима купина, 2005. – 176 с.
9. Моренець В. Міфологічна течія в українській поезії другої пол. ХХ ст. // Слово і Час. – 2002. – № 9. – С. 43-51.
10. Моренець В. “Слово, що випало з мовчання філософів” // Григорів М. Сади Марії. – К.: Світовид, 1997. – С. 5-33.
11. Москаленко М. Віктор Кордун: від “Хрещатої вісті” до “Білих псалмів” // Кордун В. Зимовий стук дятла: Поезії / Післям. М. Москаленка. – К.: Український письменник, 1999. – С. 120-123.
12. Москаленко М. Віктор Кордун: поезія і велич світу // Сучасність. – 1994. – № 4. – С. 143-159.
13. Москаленко М. Віктор Кордун: поезія епічних першоструктур // Світо-вид. – 1995. – № 3 (20). – С. 24-25.
14. Новикова М. Прасвіт українських замовлянь // Українські замовляння. – К. 1993. – С. 7-29.
15. Пастух Т. “Я без тебе не єсмь”: Теософська поезія Віктора Кордуна // Березіль. – 2007. – № 1/2. – С. 169-176.
16. Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. – Ленинград: Изд-во Ленинград. ун-та, 1986. – 364 с.
17. Словарь символов и знаков / Авт.-сост. В.В.Адамчик. – М.: Харвест, 2006. – С. 46-47.
18. Стус В. [Про поезію Віктора Кордуна] // Кордун В. Сонцестояння: Поезії / Стаття В. Стуса. – К.: Дніпро, 1992. – С. 288-296.
19. Тарнашинська Л. “Епоха світання” постшістдесятників: поезія Віктора Кордуна на лезі “між” // Слово і Час. – 2002. – № 1. – С. 27-34.
20. Топоров В. Петербург и “Петербургский текст русской литературы” // Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. – М.: Издат. группа “Прогресс” – “Культура”, 1995. – С. 259-367.
21. Топоров В. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. – М., 1983. – С. 227-284.
22. Хайдеггер М. Исток художественного творения // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. – С. 264-312.
23. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления / Пер. с нем. – М.: Республика, 1993. – 447 с.
24. Чужой // Енциклопедія культур [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ec-dejavu.ru/c/Chuzoy.html
25. Элиаде М. Священное и мирское. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 144 с.

Переглядів анотації: 86
Завантажень PDF: 182
Опубліковано
2019-06-11
Як цитувати
Pavlenko, L. (2019). ОБРАЗ ДОМУ В ПОЕЗІЇ ВІКТОРА КОРДУНА. Слово і Час, (2), 80-86. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/496
Розділ
Дебют