“СВОГО ЯЗИКА НЕ ЗНАЄ…”, АБО ЧОМУ ГОГОЛЬ ПИСАВ РОСІЙСЬКОЮ?

  • Yuriy Barabash
Ключові слова: лінгводихотомія, ідіолект, “дуалізм Гоголя”, “парадокс Гоголя”, “феномен Гоголя”.

Анотація

Концепція статті фундована на трьох підставових сенсових константах: а) російсько-українська лінгводихотомія мови Гоголя як відображення національної та духовної роздвоєностіписьменника, його внутрішньої драми “ґрунту й долі” (“дуалізм Гоголя”); b) “неправильність” російської мови (ідіолекту) Гоголя як чинник його “осібності” в російській літературі й водночас потужної інспірації для розвитку російської літературної мови (“парадокс Гоголя”); с) творчість
“геніального українця” (І. Франко) як факт російської літератури і як російськомовне відгалуження української культури (“феномен Гоголя”).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Андрей Белый. Мастерство Гоголя. – М., 1996.
2. Банковська Н. Час розкидати каміння… // IV Міжнародний конґрес україністів. Одеса, 26–29 серпня 1999. Літературознавство. – Кн. II. – К., 2000.
3. Барабаш Ю. “Пушкін” як текст у гоголівському контексті // Слово і Час. – 2006. – № 5.
4. Барабаш Ю. Диалектика национального и общечеловеческого как гоголеведческая проблема // Шестые Гоголевские чтения. Н.В.Гоголь и современная литература. – М., 2007.
5. Белинский В. Собр. соч.: В 9 т. – М., 1979. – Т. 4.
6. Белинский В. Собр. соч.: В 9 т. – М., 1979. – Т. 2. – С. 274-276.
7. Булкина И. Нежинский круг и “фантастическая реальность”. Обзор юблейной украинской “гоголианы” // Новое литературное обозрение. – 2010. – № 101.
8. Виноградов В. Язык Гоголя и его значение в истории развития русского языка // Материалы и исследования по истории русского литературного языка. – Т. III. – М., 1953.
9. Гиляровский В. В Гоголевщине. [Из последней поездки] // Русская мысль. – 1902. – Кн. 1.
10. Гоголь Н.В. Материалы и исследования. – М.–Ленинград, 1938.
11. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М., 1985.
12. Данилевский Г. Знакомство с Гоголем (Из литературных воспоминаний) // Исторический вестник. – 1886. – № 12.
13. Дзюба И. Сквозь завихрения времени: В 3 т. – К., 2007. – Т. 3.
14. Жулинський М. Нація. Культура. Література (Національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури). – К., 2010.
15. Колесник І. Гоголь. Мережі культурно-інтелектуальних комунікацій. – К., 2009.
16. Кулиш П. Об отношении малороссийской словесности к общерусской. Эпилог к “Черной раде” // Куліш П. Вибрані твори. – К., 1969.
17. Лисий І. Книжка-колаж, або Мікроісторія з макроцитатами // Режим доступу: http://litakcent.com/2010/10/11/knyzhka-kolazh-abo-mikroistorija-z-makrocytatamy.html
18. Мазепа Н. Білінгвізм. Епізод чи тенденція? (Сучасна українська російськомовна поезія) // Слово і Час. – 2010. – № 2.
19. Максимович М. Собр. соч. – К., 1876. – Т. 1.
20. Маланюк Є. Гоголь – Ґоґоль // Маланюк Є. Книга спостережень. Статті про літературу. – К., 1997.
21. Мандельштам И. О характере гоголевского стиля. Глава из истории русского литературного языка.– Гельсингфорс, 1902.
22. Мельниченко В. Українські наголоси московських храмів (100 історій і термінів). – М., 2010.
23. Назаренко М. Сокращенный рай. Украина между Гоголем и Шевченко // Новый мир. – 2009. – № 7 // Режим доступу: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2009/7/na13.html].
24. Оржицький І. Українські тлумачення Гоголя: “Дозволено цензурою” // Доповідь, виголошена на засіданні Харківського історико-філологічного товариства (з дозволу автора, витяги з доповіді подаються за рукописом).
25. Подрига В. Українська російськомовна проза кінця XVIII – першої половини XIX ст.: Автореферат дис. ... кандидата філологічних наук. – К., 2008.
26. Потебня А. Эстетика и поэтика. – М., 1976.
27. Про Григорія Косинку. Спогади. – К., 1968.
28. Пчілка Ол. [Косач Ольга]. Переклады з Н.Гоголя. а) Весняноі ночи. б) Запыскы прычынного. Передня мова про пысання и перекладання по-украінськи. – Кіев, 1881.
29. Розсоха Л. Миргородщина козацька і гоголівська. – Миргород, 2009.
30. Савицкий П. Географические особенности России [1]. – Прага, 1927.
31. Славутич Яр. Чого Микола Гоголь писав російською мовою // Микола Гоголь і світова культура (Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 185-річчю з дня народження письменника). – К.; Ніжин, 1994.
32. Тома Л. Микола Гоголь. – Харків, 2009.
33. Феденко П. Дмитро Чижевський (4 квітня 1894 – 18 квітня 1977). (Спомин про життя і наукову діяльність) // Чижевський Д. Українське літературне бароко. Додаток. – К., 2003.
34. Франко І. Карпаторуське письменство. XVII–XVIII вв. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – К., 1981. –Т. 32.
35. Царынный А. Мысли Малороссиянина, по прочтении Повестей Пасичника Рудого-Панька... // “Сын отечества” и “Северный архив”. – 1832. – Т. XXV. – № 1.
36. Шевченко Т. [Передмова до нездійсненого видання “Кобзаря”] // Шевченко Т. Повне зібр. тв.: У 12 т. – К., 2003. – Т. 5.
37. Шевчук В. Втрачене сонце України, або Микола Гоголь як український письменник // Гоголь М. Програмні твори. Хрестоматія I. – К., 2000; “Відсутність світла”, або Микола Гоголь як російський письменник // Гоголь М. Програмні твори. Хрестоматія II. – К., 2000.
38. Шелухин С. Гоголь и малорусское общество // Сборник, изданный Императорским Новороссийским университетом по случаю столетия со дня рождения Н.В.Гоголя. – Одесса, 1909.

Переглядів анотації: 78
Завантажень PDF: 116
Опубліковано
2019-06-11
Як цитувати
Barabash, Y. (2019). “СВОГО ЯЗИКА НЕ ЗНАЄ…”, АБО ЧОМУ ГОГОЛЬ ПИСАВ РОСІЙСЬКОЮ?. Слово і Час, (2), 3-17. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/489
Розділ
Ad fontes!