“ВАСИЛІАНСЬКЕ БАРОКО"

  • Igor Isichenko Харківський університет ім. В.Н.Каразіна
Ключові слова: василіанський, бароко, Почаївський монастир, Йосафат Кунцевич, Лев Кревза, Яків Суша.

Анотація

У статті автор аналізує внесок монахів-василіан у літературне життя України доби бароко. Розглянуто творчість архієпископів Йосафата Кунцевича та Лева Кревзи, єпископа Якова Суші. Окрему увагу приділено діяльності Почаївського монастиря з його друкарнею, що став головним видавничим і  культуротворчим осередком XVIII ст. Відзначається чільне місце серед почаївських видань “Народовіщанія” та “Богогласника”. Автор використовує термін “василіанське бароко” й намагається окреслити його параметри.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1.Богогласник. Пhснh благовhйныя праздником Господским, Богородичным и нарочитых святых чрез весь год приключающымся. – Почаїв, 1790. – [296 арк.].
2. Ваврик М., ЧСВВ. Нарис розвитку і стану василіянського чина XVII-XX ст.: Топографічно-статистична розвідка. – Рим, 1979. – xxiv; 217 c.
3. Великий А., ЧСВВ. З літопису християнської України: Церковно-історичні лекції з Ватикану. – Рим;
Львів: Місіонер, 2000. – Кн. 5. XVII ст. – 287 с.
4. Возняк М. Історія української літератури: У 2 т. – 2-е вид. – Львів: Світ, 1992. – Т. 1. – 964 с.
5. Гнатюк О. Сторінка з історії української духовної поезії – почаївський “Богогласник” // Варшавські
українознавчі записки. – Варшава, 1989. – Вип.1. – С.121-133.
6. Гнатюк О. Українська духовна барокова пісня. – Варшава; К., 1994. – 188 с.
7. Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. – К., 1883. – Т. 1. – XII; 559; 576 c.;
T. 2. – VI; 528; 12; 3; 498 c.
8. Ґерич Ю. Огляд богословсько-літературної діяльности Йосафата Кунцевича. – Торонто, 1960. – 28 с.
9. Ґудзяк Б. Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріярхат і генеза Берестейської унії
/ Пер. з англ. – Львів, 2000. – 442 с.
10. Добриловскій Ю. Науки парохіалнія на недhли и свята урочистыя цhлого року... – Почаєв, 1792. – [12],
294 с.
11. Іларіон [Огієнко], митр. Фортеця православія на Волині. Свята Почаївська лавра: Історико-літературна
монографія. – Вінніпег: Т-во “Волинь”, 1961. – 398 с.
12. Ісіченко І., архиєп. Аскетична література Київської Руси. – Харків: Акта, 2005. – 374 с.
13. Ісіченко І., архиєп. Історія Христової Церкви в Україні: Підручник для вищих духовних шкіл. – Харків:
Акта, 2003. – 472 с.
14. Козаневич Є., о. ЧСВВ. Життя святого великомученика Йосафата чину св. Василія В., архиєпископа
Полоцького. – 3-є вид. – Львів, 1994. – С.95.
15. Літературне бароко // ІІІ Міжнародний конгрес україністів: Харків, 26-29 серпня 1996 р.:
Літературознавство. – К.: Обереги, 1996. – С. 216-346.
16. Медведик Ю. Українська духовна пісня XVII-XVIII століть. – Львів: Вид-во УКУ, 2006. – 324 с.
17. Мишанич О. Давня українська література (ХІ-XVIII ст.) // Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка
НАН України: 1926-2001. Сторінки історії. – К.: Наукова думка, 2003. – С.46-85.
18. Міляєва Л. Ікона Холмської Богоматері – redivivus рhoenix – очима Якова Суші // Пам’ятки сакрального
мистецтва Волині / Матеріали VIIІ міжнар. наук. конф.: м. Луцьк, 13–14 грудня 2001 р. – Луцьк, 2001. –
Вип. 8. – С.45–47.
19. Мудрий С., о. ЧСВВ. Нарис історії Церкви в Україні. – Івано-Франківськ: Вид-во Івано-Франківського
Теологічно-Катехитичного духовного інституту, 1999. – 526 с.
20. Назарко І., ЧСВВ. Київські монастирі до-монгольської доби // Записки ЧСВВ. – Рим, 1963. – Т. 4 (10),
вип. 3-4. – С. 503-512.
21. Нарис історії василіянського чину святого Йосафата. – Рим: Вид-во оо. Василіян, 1992. – 640 с.
22. Народвhщаніє или слово к народу каθолическому чрез монахов чина святого Василія Великого в провінціи
Полской званію катихистическому прилежащих в повhтh Кременецком. – 2-е вид. – Почаїв, 1768. – [7]; 305 арк.
23. Новаковський П. Літургійна проблематика в міжконфесійній полеміці після Берестейської унії (1596-
1720) / Пер. з польськ. – Львів: Свічадо, 2005. – 252 с.
24. Новіцький А., єрм. ЧСВВ. Реформа монашого життя у з’єдиненій Церкві та його подальша доля //
Преображення у Господі: Матеріяли конференції монашества УГКЦ. – Львів: Свічадо, 2004. – С.78-94.
25. Пекар А., ЧСВВ. Чернече життя Київської Руси в домонгольській добі (до половини ХІІІ ст.) // Записки
ЧСВВ. – Рим, 1988. – Т. 13 (19), вип. 1-4. – С. 15-65.
26. Підручний П., ЧСВВ. Василіянський Чин від Берестейського З’єднання (1596) до 1743 року // Записки
ЧСВВ. – Рим, 1988. – Т. 13 (19), вип. 1-4. – С. 183-283
27. Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні / Пер. з англ. – К.: Критика,
2005. – 496 с.
28. Почаївські стародруки в фондах НБУВ // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/vsd/pochajiv/
29. Сеник С., с. Українська Церква в добу Хмельницького. – Львів: Свічадо, 1994. – 22 с.
30. Сліпий Й., митр. Історія Вселенської Церкви на Україні. – Рим, 1996. – Т. 4, ч. 1. Від Флорентійської до
Берестейської Унії (143901596). – 523 с.
31. Соловій М., Великий А., ЧСВВ. Святий Йосафат Кунцевич, його життя і доба. – Торонто: Вид-во оо.
Василіян, 1967. – 463 с.
32. Соловій М., ЧСВВ. Мелетій Смотрицький як письменник. – Рим; Торонто, 1977. – Т.1. – 275 с.; 1978. –
Т.2. – 450 с.
33. Суша Я., єп., ЧСВВ. Життя Мелетія Смотрицького, архиєпископа Гієрапольського, архимандрита
Дерманського, чину св. Василія Великого / Пер. о. Богдан Курилас, ЧНІ. – Йорктон, Саск., 1965. – 88 с.
34. Трух А.Й.Г. [ЧСВВ]. Житія святих: У 4 кн. – Львів: Місіонер, 1999. – Т. 4. – 319 с.
35. Українське бароко / Кер. проекту Д. Наливайко; наук. ред. Л. Ушкалов. – Харків: Акта, 2004. – Т. 1. –
635 с.; Т. 2. – 411 с.
36. Українське барокко: Матеріали І конгресу Міжнародної асоціації українців (Київ 27.08 – 3.09.1990). –
К.: Інститут археографії АН України, 1993. – 260 с.
37. Українське літературне барокко: Зб. наук. праць / Відп. ред. О.В. Мишанич. – К.: Наукова думка,
1987. – 301 c.
38. Федорів Ю., о. Історія Церкви в Україні. – Люблін, 1991. – 364 с.
39. Франко I. Духовна й церковна поезiя на Сходi й на Заходi: Вступ до студiй над “Богогласником” //
Франко І. Зiбр. тв.: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1983. – Т. 39. – С.126 – 143.
40. Франко І. Наші коляди // Франко І. Зiбр. тв.: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1980. – Т. 28. – С. 7–41.
41. Хома І., о. д-р. Київська митрополія в берестейськім періоді. – Рим, 1979. – Х; 262 с.
42. Шкраб’юк П. Монаший чин отців василіян у національному житті України. – Львів: Місіонер, 2005. –
439 с.
43. Щапов Я. Государство и Церковь Древней Руси Х-ХІІІ вв. – М.: Наука, 1989. – 232 с.
44. Щурат В. Із студій над почаївським “Богогласником”: Квестії авторства і часу постання деяких пісень. –
Львів, 1908. – 48 с.
45. Яковенко Н. Паралельний світ: Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – XVII ст. – К.:
Критика, 2002. – 416 с.
46. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – 2-е вид. – К.: Критика, 2005. – 584 с.
47. Mańkowski T. Genealogia sarmatyzmu. – Warszawa: Łuk, 1946. – 169, [1] s.
48. Tazbir J. Kultura szlachecka w Polsce. – Poznań: Sp. z o.o. 2002. – 243 s.
49. Ulewicz T. Sarmacja. Zagadnienie samatyzmu. – Kraków: Collegium Columbinum, 2006. – 268, XXV s.
50. Żychiewicz T. Jozafat Kuncewicz. – Kalwaria Zebrzydowska: Calwarianum, 1986. – 192 s.

Переглядів анотації: 45
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2019-06-11
Як цитувати
Isichenko, I. (2019). “ВАСИЛІАНСЬКЕ БАРОКО". Слово і Час, (1), 3-21. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/481
Розділ
Ad fontes!