Змішана ідентичність. Деякі теоретичні аспекти дослідження Східнокарпатської прикордонної області

  • Radoslav Passia Інститут словацької літератури

Анотація

У статті розглянуто взаємозв’язок між словацькою й українською літературами та культурами ХІХ – ХХ ст. у Східнокарпатській прикордонній області. Цю виразно багатонаціональну зону автор уважає одним із найбільш незалежних ультурних регіонів у Центральній Європі. Словацька література, починаючи із середини ХІХ ст., показує, що цей простір – гетеротопний. Наративні перспективи чужинця, вигнанця, мігранта в поєднанні з темами кордону та конфлікту між місцевими і чужинцями характерні для літературних образів Східнокарпатського прикордонного регіону у ХХ ст.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Hundorova, T. (2013). Tranzytna kultura. Symptomy postkolonialnoi travmy. Kyiv: Hrani-T. [in Ukrainian]

Čepan, O. (1992). Literárne bagately. Bratislava: Archa. [in Slovak]

Demmel, J. (2016). Panslávi v kaštieli. Zabudnutý príbeh slovenského národného hnutia. Bratislava: Kalligram. [in Slovak]

Foucault, M. (1996). Myšlení vnějšku. Č. Pelikán & anothers, Trans. Praha: Herrmann. [in Czech]

Harpáň, M. (2004). Texty a kontexty. Bratislava: Literárne informačné centrum. [in Slovak]

Haraksim, Ľ. (1961). K sociálnym a kultúrnym dejinám Ukrajincov na Slovensku do roku 1867. Bratislava: Vydavateľstvo SAV. [in Slovak]

Haraksim, Ľ. (1993). Národnosti na Slovensku. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV. [in Slovak]

Haraksim, Ľ. (1997). Užhorodská únia a východné Slovensko. Historický časopis, 2, 194–206. [in Slovak]

Konečný, S. (2000). Rusíni na Slovensku a vývoj otázky ich spisovného jazyka. Človek a spoločnosť, Vol. 3, 1, 178–183. [in Slovak]

Liba, P. (1998). Región – kultúra – literatúra. Región v národnej kultúre. Liba, P. (Ed.). Dolný Kubín; Nitra: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava; Ústav jazykovej a literárnej komunikácie PF v Nitre, 119–133. [in Slovak]

Molnár, M. (1965). Slováci a Ukrajinci. Príspevky k slovensko-ukrajinským literárnym vzťahom s prílohou dokumentov. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. [in Slovak]

Nábělková, M. (2008). Slovenčina a čeština v kontakte. Pokračovanie príbehu. Bratislava; Praha: VEDA a Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV; Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovej v Praze. [in Slovak]

Passia, R. (2014). Na hranici. Slovenská literatúra a východokarpatský hraničný areál. Levoča: Modrý Peter. [in Slovak]

Pichler, T. (2011). Etnos a polis. Zo slovenského a uhorského politického myslenia. Bratislava: Kalligram. [in Slovak]

Pop, I. (2010). Malé dejiny Rusínov. Bratislava: Združenie inteligencie Rusínov Slovenska. [in Slovak]

Šoltés, P. (2009). Tri jazyky, štyri konfesie. Etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši. Bratislava: Historický ústav SAV. [in Slovak]

Švagrovský, Š. (2000). Z histórie slovenských kalvínskych rituálnych kníh z rokov 1750 – 1758. Slovenská reč, 5/6, 279–294. [in Slovak]

Švorc, P. (2007). Zakletá zem. Podkarpatská Rus 1918–1946. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. [in Czech]

Zajac, P. (1987). Región ako problém lokálneho a globálneho. In Liba, P. (Ed.) Región v národnej kultúre. Dolný Kubín; Nitra: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava; Ústav jazykovej a literárnej komunikácie PF v Nitre, 106–118. [in Slovak]

Záborský, J. (2012). Vlastný životopis. Podoby autobiografi ckej literatúry 19. Storočia. I. Taranenková (Ed.). Bratislava; Ústav slovenskej literatúry SAV; Kalligram, 313–358. [in Slovak]

Žeňuch, P. (2016). Andrej Deško a Bohuš Nosák-Nezabudov o kultúrnych stereotypoch na východnom Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v 40. rokoch 19. Storočia. Slavica Slovaca (Bratislava), Vol. 51, 1; 10–32. [in Slovak]

Žáček, V. & Tobolka, Z. V. (1958). Slovanský sjezd v Praze roku 1848. Sbírka dokumentů. Praha: ČSAV. [in Czech]


Переглядів анотації: 83
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2019-04-24
Як цитувати
Passia, R. (2019). Змішана ідентичність. Деякі теоретичні аспекти дослідження Східнокарпатської прикордонної області. Слово і Час, (4), 81-87. https://doi.org/10.33608/0236-1477.2019.04.81-87
Розділ
Україністика